Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.powiatlwowecki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2019-03-29
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-05-20

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. pliki PDF (powód: powód: • Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane. • Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny. )
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Łukasz Strzelecki , adres e-mail: informatyk@powiatlwowecki.pl , telefon: 757822826.

Informacja zwrotna

 

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście główne do budynku znajduje się na parterze i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze na piętrach znajdują się na jednym poziomie.

Dostosowanie schodów

Schody nie są dostosowane.

Dostosowanie wind

Brak wind w budynku.

Dostępność pochylni

Brak pochylni w budynku.

Dostępność platform

Brak platform w budynku.

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych w budynku.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi, powinna zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim. Termin realizacji usługi nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: • e-mail na adres: sekretariat@powiatlwowecki.pl, • faxem na nr 75 782 3654, • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, • osobiście – u pracownika Starostwa prowadzącego dany zakres spraw.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2020 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 226
21 września 2020 15:10 (Łukasz Strzelecki) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 15:02 (Łukasz Strzelecki) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 15:00 (Łukasz Strzelecki) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
Zatrzymaj banner przewijany