Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim

Adres

Al. Wojska Polskiego 25d

59-600 Lwówek Śląski

Telefon

(075) 782 28 23

Fax

(075) 782 28 23

Stanowiska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kontakt

Zmiana Prawa budowlanego w czasie epidemii

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim informuje, że od dnia 17 kwietnia 2020r. w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zmienił się sposób udzielania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) opublikowaną w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 17 kwietnia 2020r. poz. 695, wprowadzono zmiany w ustawie Prawo budowlane w brzmieniu:
68) po art. 31zy dodaje się art. 31zy1–31zy10 w brzmieniu:
Art. 31zy1.

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w szczególności placów zabaw.

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.

Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.
Dodatkowo zaznaczam, że w myśl art. 62 ust. 1 pkt ustawy – Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Przypominam także, że:
- zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
- zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2, podlega karze grzywny.


Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

Komunikat ws. wstrząsów sejsmicznych

W związku z informacjami o wstrząsie sejsmicznym w kopalni Rudna w Polkowicach informuję, że wstrząs sejsmiczny jest zewnętrznym czynnikiem oddziaływującym na obiekt, a wystąpienie takiej okoliczności skutkuje ustawowym obowiązkiem poddania przez właściciela lub zarządcę kontroli bezpieczeństwa użytkowania ( art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku art. 61 pkt 2 Prawa Budowlanego).

Budżet

Służba Cywilna

tekst alternatywny

Formularze

Poniższe formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia stronom składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.

Uwaga!!! Nowe formularze od dnia 19.09.2020r.

Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie jest objęta obowiązkiem zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2016 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 10592
21 września 2020 12:26 (Łukasz Strzelecki) - Aktualizacja danych jednostki.
21 września 2020 11:43 (Łukasz Strzelecki) - Dodanie załącznika.
21 września 2020 11:43 (Łukasz Strzelecki) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany