Wydział Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji PI

Wydział Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji (PI)
1) Zadania z zakresu inwestycji:
a) przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie zgłoszeń potrzeb inwestycyjnych i modernizacyjnych pochodzących od Wydziałów i innych równorzędnych komórek organizacyjnych oraz powiatowych jednostek organizacyjnych na podstawie przygotowanych przez nie dokumentacji technicznych,
b) przy współpracy z Wydziałami i innymi równorzędnymi komórkami organizacyjnymi oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi ustalanie zakresu robót i przewidywanych efektów inwestycyjnych w kontekście możliwości ich finansowania,
c) opracowanie i uaktualnianie danych dotyczących stanu technicznego i potrzeb remontowo – modernizacyjnych obiektów wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
d) pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji, przygotowywanie wniosków o przyznanie środków pomocowych na realizację inwestycji i remontów,
e) koordynacji i monitorowanie oraz udział w realizacji inwestycji, czynnościach odbiorowych, przekazaniu do eksploatacji i rozliczeniu inwestycji,
f) nadzór nad rozliczaniem rzeczowo – finansowym zadań inwestycyjnych Powiatu i sprawozdawczość inwestycyjna,
g) inicjowanie i koordynowanie inwestycji wspólnych wraz z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu ich finansowania
h) sporządzenie i koordynacja rocznych i wieloletnich planów realizowanych przez Powiat inwestycji i remontów,
i) nadzorowanie przebiegu realizacji i aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lwóweckiego,
j) nadzorowanie i koordynacja inwestycji i remontów przeprowadzanych przez Powiat :
- nadzorowanie i koordynacja przebiegu inwestycji i remontów w oparciu o zatwierdzony plan finansowy,
- przygotowywanie projektów umów o realizację inwestycji i remontów,
- prowadzenie rozliczeń realizowanych inwestycji i remontów,
- wnioskowanie o zmiany w planie finansowym,
k) prowadzenie stosownej sprawozdawczości w tym:
- sporządzanie, rozliczanie i raportowanie projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Budżetu i Finansów.
2) Zadania z zakresu zamówień publicznych:
a) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych Wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie inwestycji i remontów Powiatu, stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne i procedur określanych w ustawie Prawo zamówień publicznych lub innych procedur,
b) udział w postępowaniach dotyczących udzielania zamówień publicznych przez Powiat na realizację inwestycji i remontów,
c) udzielanie wyjaśnień Wydziałom i powiatowym jednostkom organizacyjnym przy opracowywaniu materiałów źródłowych, stanowiących podstawę wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Powiat,
3) Zadania z zakresu promocji i rozwoju Powiatu:
a) działania na rzecz rozwoju Powiatu, inicjowanie i koordynacja działań,
b) podejmowanie działań w zakresie współpracy międzypowiatowej,
c) propagowanie walorów turystycznych i gospodarczych Powiatu,
d) nadzorowanie i monitorowanie wdrażania strategii Rozwoju Powiatu
- określenie, analizowanie i ocena uwarunkowań realizacyjnych Strategii Rozwoju Powiatu,
- aplikowanie określonych zadań strategicznych do „Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego ”
- uzgodnienie form i zakresu współpracy z podmiotami współpracującymi w realizacji Strategii,
- organizowanie i prowadzenie działań promujących Strategię,
- monitoring procesu wdrażania Strategii,
- prowadzenie dokumentacji wdrażania Strategii,
- nadzór na realizacją strategii rozwoju Powiatu oraz opracowanie programów sektorowych,
- informowanie Rady Powiatu i Zarządu Powiatu a także lokalnej społeczności o stanie realizacji wdrażanych zadań i problemach realizacyjnych,
e) upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej i procesach integracji europejskiej, oraz zewnętrznych źródłach finansowania przedsięwzięć,
f) podejmowanie działań mających na celu przygotowanie informacyjne dla procesu pozyskiwania środków pomocowych,
g) koordynowanie przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych oraz opracowaniem wniosków i materiałów w zakresie promocji Powiatu,
h) podejmowanie działań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
4) W zakresie informacji prasowej:
a) organizuje konferencje prasowe Starosty,
b) prowadzi dokumentacje publikacji medialnych,
c) wykonuje inne czynności wynikające z polityki informacyjnej Starosty,
d) sygnalizuje Naczelnikom i innym równorzędnym komórkom organizacyjnym potrzebę dopuszczalnej prawem prasowym reakcji na krytyczne publikacje w przedmiocie ich działalności,
e) przygotowuje do publikacji informacje o ważniejszych przedsięwzięciach i decyzjach Starosty,
5) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału.
6) Współpraca z Powiatowym Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych.
7) Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw lub innych przepisów szczególnych.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Podinspektor w wydziale Rozwiju, Integracji Europejskiej i Promocji

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2008 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8316
24 maja 2018 12:04 (Łukasz Strzelecki) - Dodanie stanowiska: Podinspektor w wydziale Rozwiju, Integracji Europejskiej i Promocji.
22 stycznia 2018 13:11 (Dawid Kopeć) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor ds. informacji i promocji.
22 stycznia 2018 13:11 (Dawid Kopeć) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor ds. rozwoju i integracji europejskiej.
Zatrzymaj banner przewijany