Wydział Organizacyjno - Prawny (0R)

Zadania Wydziału:

1) W zakresie obsługi Starostwa:
a) zapewnienie sprawnej obsługi i funkcjonowania Starostwa;
b) obsługa sekretariatu Starostwa,
c) gospodarowanie majątkiem Starostwa, zakupy inwestycyjne oraz zaopatrzenie materiałowo – techniczne na cele administracyjne,
d) ochrona i zabezpieczenie majątku Starostwa oraz jego ubezpieczenie,
e) prowadzenie inwestycji, remontów i konserwacji obiektów administracyjnych Starostwa,
f) obsługa łączności telefonicznej, faxowej i poczty elektronicznej oraz alarmowej,
g) prowadzenie biblioteki urzędowej i archiwum zakładowego,
h) organizowanie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, a szczególnie prowadzenie dokumentacji i nadzór nad terminowym ich załatwianiem,
i) prowadzenie rejestru zarządzeń, umów, upoważnień i pełnomocnictw, udostępnień informacji publicznej oraz rejestru zmian strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznych,
j) redagowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
k) przygotowywanie imprez i uroczystości organizowanych przez organy kolegialne Powiatu lub Starostę,
2) w zakresie obsługi organów kolegialnych Powiatu
a) prowadzenie obsługi techniczno – biurowej organów kolegialnych Powiatu w tym prowadzenie biura Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i ogłaszanie ich uchwał, decyzji, stanowisk i protokołów;
b) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału;
c) prowadzenie rejestru podjętych uchwał i wniosków, interpelacji i zapytań, a także skarg zgłaszanych bezpośrednio do Rady Powiatu i jej komisji.
d) prowadzenie rejestru uchwał prawa miejscowego.
3) W zakresie informatyzacji:
a) organizowanie i obsługa sieci komputerowej Starostwa:
- opracowywanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji w Starostwie,
- prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej oraz zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
- inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w Starostwie,
- zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego,
- wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Starostwa,
b) zapewnienie obsługi informatycznej, łączności radiowej i telekomunikacyjnej, utrzymanie sprawności sprzętu oraz jego serwis.
4) W zakresie realizacji spraw kadrowych Starostwa
a) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
b) prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników;
c) organizowanie i nadzorowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego kadry Starostwa i podległych kierowników jednostek organizacyjnych;
d) tworzenie rocznego planu szkoleń pracowników Starostwa;
e) prowadzenie praktyk studenckich i uczniowskich w Starostwie i współdziałanie w tym zakresie z uczelniami, szkołami i instytucjami kierującymi słuchaczy na praktyki;
f) organizowanie naboru pracowników, w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze i stanowiska urzędnicze reguluje odrębne zarządzenie Starosty.
5) W zakresie zamówień publicznych:
a) prowadzenie procedur z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych w Starostwie oraz przeprowadzanie procedur o zamówienie publiczne w przypadkach gdy Powiat działa jako Zamawiający. Zasady udzielania zamówień publicznych określa Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych uchwalony przez Zarząd Powiatu.
b) prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
c) udzielanie instruktażu i pomocy w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych Wydziałom, i innym równorzędnym komórkom organizacyjnym oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym,
d) wykonywanie nadzoru nad stosowaniem i przestrzeganiem przez Wydziały i inne równorzędne komórki organizacyjne Starostwa przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
e) sporządzanie rocznych sprawozdań wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych.
6) W zakresie obsługi prawnej i organizacji pracy:
a) organizowanie obsługi prawnej na potrzeby Starostwa i organów kolegialnych Powiatu oraz prowadzenie rejestru spraw sądowych i opinii prawnych,
b) prowadzenie spraw w zakresie stanowienia przepisów prawa miejscowego, dbanie o doradztwo prawne i sporządzanie opinii prawnych projektów aktów prawnych kierowanych do Starosty i organów kolegialnych Powiatu,
c) inspirowanie usprawnień w zakresie organizacji pracy oraz wdrażania nowych metod i technik zarządzania,
d) sporządzanie projektów zmian struktury organizacyjnej Starostwa,
e) prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w Starostwie.
7) W zakresie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Staroście z mocy ustawy i porozumień, które nie zostały objęte kompetencjami innych Wydziałów Starostwa, służb, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych Powiatu w tym:
a) zapewnienie wykonywania zadań, o których mowa w pkt.7:
b) wykonywanie zadań związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i samorządowymi oraz z organizacją referendum;
c) prowadzenie spraw poboru do wojska.
8) W zakresie kontroli:
a) kontrola dyscypliny pracy w Starostwie,
b) prowadzenie kontroli dotyczącej organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i realizacji aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty;
c) udział, na polecenie Starosty, w kontrolach powiatowych jednostek organizacyjnych;
d) wykonywanie innych zadań w zakresie planowania, nadzoru i kontroli na polecenie Starosty;
e) prowadzenie biura rzeczy znalezionych;
9) Nadzorowanie działalności stowarzyszeń działających na terenie Powiatu;
10) Prowadzenie spraw związanych z przewozem z zagranicy zwłok i szczątków ludzkich.
11) Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw lub innych przepisów szczególnych.

Stanowiska

Sekretarz Powiatu

Inspektor ds. kadr

Podinspektor ds. obsługi Biura Rady

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

Specjalista ds. obsługi sekretariatu

Referent w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

Archiwista

Dokumenty

Wybory Samorządowe 2018

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2008 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 9598
26 marca 2020 09:28 (Łukasz Strzelecki) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych.
26 marca 2020 09:28 (Łukasz Strzelecki) - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych.
26 marca 2020 09:28 (Łukasz Strzelecki) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych.
Zatrzymaj banner przewijany