Konkursy na stanowisko

konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Halny” w Kamieniu

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim

 

ogłasza

konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych placówek:

 

1. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim.

Termin składania ofert upływa: dnia  23 lipca 2008 r. o godz. 1500

 

2. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Halny” w Kamieniu.

Termin składania ofert upływa: dnia 23 lipca 2008 r. o godz. 1500

 

 

1.    Do konkursów mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. z 2003r. nr 89, poz. 826 ze zmianami), tj.:

Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:

1)          ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowanego stanowiska nauczyciela w poradni psychologiczno-pedagogicznej/szkolnym schronisku młodzieżowym;

2)          ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
 z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)          posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)          w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole, przedszkolu lub placówce, a przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po zatrudnieniu w szkole wyższej albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5)          posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)          nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postanowienie dyscyplinarne;

7)          nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8)          nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 nr 14, poz.114 ze zmianami).

Do konkursu na stanowisko dyrektora poradni może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która:

Ø      ukończyła studia wyższe magisterskie;

Ø      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;

Ø      posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki;

Ø      spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 i 5-8 powołanego wyżej rozporządzenia MENiS.

Do konkursu na stanowisko dyrektora szkolnego schroniska młodzieżowego może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która:

- ukończyła studia wyższe;

- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;

- spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 i 5-8 powołanego wyżej rozporządzenia MENiS.

 

2.      Oferty osób przystępujących do konkursów powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki;

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3)      akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4)      dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 powołanego wyżej rozporządzenia MENiS;

7)      zaświadczenie lekarskie (lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
 z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 14, poz.114 ze zmianami);

11)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

12)  w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 roku oświadczenie o złożeniu do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oświadczenia lustracyjnego w związku z uczestnictwem w konkursie, zgodnie z art.7 ust. 2 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zmianami).

Dokumenty będące kopiami powinny być potwierdzone pod względem zgodności z oryginałami.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
 i dopiskiem „Konkurs na dyrektora …..”, zgodnie z podanym wyżej terminem, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 25 A.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Przewodniczący

Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

 

Artur Zych

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2008
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury Społecznej (IS)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Mendocha
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2008 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 2184
30 lipca 2008 15:12 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
10 lipca 2008 15:06 Dawid Kopeć - Utworzenie dokumnetu.