Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim

Powiatowy Zespół orzeka na WNIOSEK osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Procedura postępowania

pobranie druku wniosku i druku zaświadczenia lekarskiego z Zespołu (druki dostępne są również w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie powiatu);
wypełnienie wniosku przez osobę zainteresowaną lub prawnego opiekuna;
wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku. Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia wystawienia do dnia złożenia wniosku w Zespole.
WAŻNE! Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą naruszenie sprawności organizmu, np. karty leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, opisy zdjęć rtg; opinie z poradni specjalistycznych, wyniki badań
a) w przypadku wysyłania wniosku pocztą – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
b) w przypadku składania wniosku w siedzibie Zespołu, kserokopie dokumentów oryginalnych potwierdzane są przez Zespół.
złożenie kompletnego wniosku w Zespole;
po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie posiedzenia Składu Orzekającego należy stawić się z dokumentem tożsamości na posiedzenie składu orzekającego;
w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Komisji Zespół wydaje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Posiedzenia Składów Orzekających odbywają się w dniach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu.

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 Nr 2046 ze zmianami),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. Nr 23 z późn. zmianami),
rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. Nr 1110 z późn. zmianami),
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz 162 ze zmianami).

Dodatkowe informacje

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
W przypadku, gdy lekarz — przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, a osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, ocena może być wydana bez badania.
Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest wolne od opłat.

Odwołania
Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
Organem II instancji jest:

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu,
Pl. Powstańców Warszawy 1,
50-951 Wrocław.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śl.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału - Przewodniczący Zespołu

Podinspektor w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności

Sekretarz w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119)

Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana lub dziecka jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Lwówku Śl., reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu, będącego członkiem Powiatowego Zespołu i jednocześnie pełniącego wobec tego zespołu funkcję kierowniczą. Powiatowy Zespół w Lwówku Śląskim zlokalizowany jest przy ul. Szpitalnej 4;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować się można pisemnie na adres Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub przez e-mail: rodo@powiatlwowecki.pl;
3. Pani/Pana lub dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celach rejestracji, analizy
i załatwienia wpływających wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności/ niepełnosprawności, wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej i/lub karty parkingowej oraz w celu rozpatrzenia skarg na pracowników i członków Powiatowego Zespołu w Lwówku Śląskim.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka jest:
- w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnoprawności
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- w przypadku ubiegania się o wydania orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Ustawa
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- w przypadku ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku ubiegania się o wydania karty parkingowej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych
- w przypadku skarg art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego;

5. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora danych osobowych jest orzekanie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej;
6. Pani/Pana lub dziecka dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym niż organy publiczne, które otrzymują te dane w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z obowiązującym prawem;
7. Okres przechowywania Pani/Pana lub dziecka danych osobowych wynika
z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i prawo do ich sprostowania;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma Pani/Pan obowiązek podania ich w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
11. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania uniemożliwia prowadzenie postępowania;
12. W przypadku wniesienia skargi na członków i/lub pracowników Powiatowego Zespołu w Lwówku Śląskim podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe rozpatrzenie skargi;
13. Pani/Pana lub dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 kwietnia 2008 16:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 18731
17 listopada 2020 08:56 (Łukasz Strzelecki) - Zmiana danych jednostki.
16 listopada 2020 10:53 (Łukasz Strzelecki) - Aktualizacja danych stanowiska: Sekretarz w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności.
22 października 2019 12:55 (Łukasz Strzelecki) - Dodanie stanowiska: Podinspektor w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności.
Zatrzymaj banner przewijany