Wydział Geodezji Kartografi i Katastru (GK)

Do zadań wydziału GK należy wykonywanie obowiązków wynikających z prawa geodezyjnego
i kartograficznego, w szczególności:
1)prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ,
2)koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3)zakładanie osnów szczegółowych,
4)przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
5)ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
6)tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, szczegółowych osnów geodezyjnych,
7)zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w punkcie 6 oraz standardowych opracowań kartograficznych (map ewidencyjnych i zasadniczych) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
8) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw lub przepisów szczególnych.

Stanowiska

p.o. Geodeta Powiatowy, Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Specjalista ds. Ewidencji Gruntów i Budynków

Specjalista ds. Ewidencji Gruntów i Budynków

Specjalista ds. Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Podinspektor w wydziale Geodezji Kartografii i Katastru

Referent ds. Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Młodszy Referent ds. Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Referent w wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2008 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 21103
24 maja 2018 12:07 Łukasz Strzelecki - Dodanie stanowiska: Referent w wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.
24 maja 2018 12:06 Łukasz Strzelecki - Dodanie stanowiska: Referent w wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.
24 maja 2018 12:05 Łukasz Strzelecki - Aktualizacja danych stanowiska: ---.