Wydział Budżetu i Finansów (FN)

Do zadań wydziału FN należy:
1) Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Powiatu i Starostwa Powiatowego zgodnie z przepisami i zasadami rachunkowości budżetowej,
2) Sporządzania sprawozdawczości budżetowej w wymaganym zakresie,
3) Realizowanie procedur w zakresie opracowywania budżetu Powiatu i dokonywania zmian w budżecie,
4) Bieżące prowadzenie egzekucji należności budżetowych,
5) Bieżąca kontrola realizacji planu dochodów budżetowych,
6) Dokonywanie rozliczeń ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT,
7) Terminowe regulowanie zobowiązań budżetu Powiatu i Starostwa,
8) Przygotowywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych,
9) Rozliczenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Starostwa,
10) Rozliczanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu,
11) Wykonywanie doraźnej kontroli problemowych w zakresie prawidłowego prowadzenia rachunkowości w jednostkach budżetowych Powiatu.
12) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału,
13) Prowadzenie obsługi kasowej w Starostwie,
14) Wykonywanie czynności z zakresu funkcji organu prowadzącego nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie przestrzegania prawa finansowego,
15) Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw lub innych przepisów szczególnych.

Stanowiska

Skarbnik Powiatu

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

Inspektor w wydziale Budżetu i Finansów

Podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów

Podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów

Podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów

Referent w Wydziale Budżetu i Finansów

Rachunki bankowe

1. Rachunek podstawowy powiatu:

Bank PKO BP S.A. 67 1020 5226 0000 6002 0544 7653

Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu:

opłat komunikacyjnych
opłat za dzienniki budowy
opłat geodezyjnych
wieczystego użytkowania mienia powiatu

Opłaty skarbowe od udzielonego pełnomocnictwa należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.


2. Rachunek dochodów Skarbu Państwa:

Bank PKO BP S.A. 50 1020 5226 0000 6102 0546 2363

Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu:

wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa
trwałego zarządu
dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa
wykupu nieruchomości Skarbu Państwa na własność
przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności
opłat za karty parkingowe

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2010 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 5515
15 listopada 2020 12:28 (Łukasz Strzelecki) - Aktualizacja danych jednostki.
07 października 2019 15:17 (Łukasz Strzelecki) - Dodanie stanowiska: Referent w Wydziale Budżetu i Finansów.
07 października 2019 15:15 (Łukasz Strzelecki) - Dodanie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów.
Zatrzymaj banner przewijany