Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (ZK)

Do zadań ZK należy:
1) W zakresie planowania i koordynacji przedsięwzięć obrony cywilnej:
a) Ustalanie na potrzeby Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty zadań, dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie Powiatu. Kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej - Szefów Obrony Cywilnej Gmin,
b) Opracowywanie i uzgadnianie planów działań, planu obrony cywilnej Powiatu i planów obrony cywilnej gmin,
c) Organizowanie i koordynowanie szkolenia oraz ćwiczeń obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
d) Nadzorowanie działania systemu wykrywania i alarmowania, systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu łączności,
e) Tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz organizowanie zaopatrzenia ich w sprzęt i środki techniczne, konserwację i należyte przechowywanie (opracowanie planów działania i szkolenie) zawarte w planie obrony cywilnej,
f) Planowanie ochrony oraz ewakuację dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
g) Koordynowanie działania sił obrony cywilnej oraz innych służb i organizacji w czasie akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
h) Prowadzenie ewidencji sprzętu OC,
i) Realizowanie innych nie wyszczególnionych zadań wynikających z przepisów prawa.
2) W zakresie planowania i koordynacji przedsięwzięć reagowania i zarządzania kryzysowego:
a) Obsługa kancelaryjno-biurowa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
b) Opracowanie Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego wraz ze szczegółowymi procedurami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i jego bieżąca aktualizacja.
c) Współdziałanie z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami oraz z pozostałymi siłami reagowania kryzysowego w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska w oparciu o Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego.
d) Zawieranie umów i porozumień z innymi jednostkami i organizacjami na rzecz usuwania skutków zdarzeń kryzysowych.
e) Opiniowanie oraz uzgadnianie "planów reagowania kryzysowego” gmin z terenu Powiatu.
f) Koordynowanie w imieniu Starosty działań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu podczas wystąpienia zagrożeń o charakterze klęski żywiołowej i innych zagrożeń.
g) Tworzenie i utrzymywanie w gotowości systemu łączności pomiędzy Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego a jednostkami współdziałającymi.
h) Prowadzenie magazynu sprzętu ochrony przed powodzią i zarządzania kryzysowego.
i) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach należących do kompetencji PCZK.
j) Przygotowuje narad Starosty z szefami służb, straży i inspekcji.
k) Wnioskowanie do Starosty, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w sprawach działalności służb, straży i inspekcji;
l) Współdziałanie z gminami z terenu Powiatu w zakresie funkcjonowania służb, straży i inspekcji.
m) Opracowanie scenariuszy ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ich przeprowadzenie.
n) Obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
o) Realizowanie innych nie wyszczególnionych zadań wynikających z przepisów prawa.
3) W zakresie przedsięwzięć obronnych:
a) Opracowanie i aktualizacja planów obronnych.
b) Opracowanie tematyki i przeprowadzanie szkoleń obronnych.
c) Opracowanie i aktualizacja planu przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.
d) Opracowanie i aktualizacja planów świadczeń na rzecz obronności i wnioskowanie o nadanie świadczeń osobistych i rzeczowych.
e) Opracowanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej.
f) Kontrole problemowe z zakresu obronności – przygotowanie planu i przeprowadzenie kontroli,
g) Opracowanie scenariuszy ćwiczeń i treningów oraz ich przeprowadzenie.
h) Realizowanie innych nie wyszczególnionych zadań wynikających z przepisów prawa.

Stanowiska

Podinspektor w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego

kontakt

tel. (75) 782 28 26
kom. 604 970 611
fax. (75) 782 21 63

e-mail: lwowek@czkw.wroc.pl
e-mail: pczk@powiatlwowecki.pl

www.pczk.powiatlwowecki.pl

Godziny Pracy PCZK

W dni robocze Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pracuje w godzinach pracy Starostwa, po godzinach pracy obowiązki pełni Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim tel (75) 782 22 22

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2010 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 4839
21 września 2017 09:35 Łukasz Strzelecki - Dodanie stanowiska: Podinspektor w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
21 września 2017 09:34 Łukasz Strzelecki - Usunięcie stanowiska: Podinspektor ds. obronnych/Pełnomocnik ds.ochrony informacji niejawnych.
12 grudnia 2014 21:40 Łukasz Strzelecki - Aktualizacja danych jednostki.