Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – (dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych klientów Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, a także o przysługujących im z tego tytułu prawach na podstawie przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.


1. Administratorem Danych  jest Starosta Lwówecki (dalej: Administrator). Z Administratorem można się kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres: ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: rodo@powiatlwowecki.pl lub za pomocą operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących klientowi Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim na podstawie RODO.


3. Administrator przetwarza dane osobowe klientów Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4. Dane osobowe klientów Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim są przetwarzane przez Administratora w celu/celach:

a) wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

b) realizacji umów zawartych ze zleceniobiorcami, kontrahentami,

c) w pozostałych przypadkach dane osobowe klientów Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie
i w celu określonym w treści zgody.


5. Dane osobowe klientów Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie – zgodnie z przepisami prawa tj. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.

 

6. Dane osobowe klientów Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa pkt 4, mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta Lwówecki,


7. Dane osobowe klientów Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.

 

8. Decyzja o przetwarzaniu danych osobowych nie jest podejmowana w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

9. Administrator pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługuje Państwu prawo do:  dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania usunięcia danych osobowych żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, klientom Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.

 

11. Klienci Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez klientów Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

13. Podanie danych osobowych klientów Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

14. Podane przez klientów Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej (systemy informatyczne Administratora).

 

15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2018 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 3003
06 września 2018 15:00 (Łukasz Strzelecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2018 15:00 (Łukasz Strzelecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2018 14:59 (Łukasz Strzelecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany