Zarządzenia

Zarządzenie Nr OR.01.2013 Starosty Lwóweckiego z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów mienia komunalnego położonych na terenie Gminy Lwówek Śląski

Zarządzenie nr OR.01.2013

Starosty Lwóweckiego

z dnia 04 stycznia 2013 roku

 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów mienia komunalnego położonych na terenie Gminy Lwówek Śląski

 Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 15 poz. 59 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Lwówek Śląski,  zarządzam co następuje:

§ 1

 1.Zatwierdzam uproszczony plan urządzenia lasu stanowiącego własność Gminy Lwówek Śląski, położonego w obrębie  I, II, III miasta Lwówek Śląski, Gaszów, Mojesz i Niwnice o łącznej powierzchni 36,7674 ha.

2. Uproszczony plan urządzenia lasu wymieniony w pkt 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego  zarządzenia. 

§ 2

 Okres obowiązywania planu, o którym  mowa w §1, ustala się na okres od 01.01.2013 do 31.12.2022 roku.

 § 3

 Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

  § 4

Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatu Lwóweckiego w Lwówku Śląskim przy Al. Wojska Polskiego 25A, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim przy Al. Wojska Polskiego 25A, oraz na stronie internetowej: www.powiatlwowecki.pl

 § 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                 Starosta

                                                                                     Józef Stanisław Mrówka

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2013 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 809
10 stycznia 2013 09:51 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [zabiegi.pdf] do dokumentu.
10 stycznia 2013 09:50 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [oos_upul_lwowek_sl.pdf] do dokumentu.
10 stycznia 2013 09:50 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [dstan.pdf] do dokumentu.