Zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR. 0135-01/07 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR OR. 0135-16/08

STAROSTY LWÓWECKIEGO

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR. 0135-01/07 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z Komunikatem Nr 11 Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF. z 2006 r. Nr 7, poz. 56) 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Aneks Nr 01/2008 z dnia 29 maja 2008 r. do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Audytorowi Wewnętrznemu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR OR. 0135-16/08

STAROSTY LWÓWECKIEGO

z dnia 29 maja 2008 r.

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR. 0135-01/07 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

 

 

Zgodnie z Księgą Procedur Audytu Wewnętrznego Audytor Wewnętrzny zobowiązany jest do monitorowania czynników zewnętrznych i wewnętrznych mogących wywoływać konieczność zmian procedur audytu. Za czynniki zewnętrzne uważa się w szczególności zmiany stanu prawnego i wytycznych funkcjonowania audytu wewnętrznego. Do czynników wewnętznych zalicza się w szczególności zmiany w organizacji pracy w zakresie działania starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, a także wnioski wynikające z wewnętrznej oceny prac audytu. Wprowadzenie nowych aktów wykonanwczych do ustawy o finansach publicznych dotyczących audytu wewnętrznego obowiązujących od 1 maja 2008 r., a mianowicie:

-   Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za poprzedni rok (Dz. U. Nr 61, poz. 378),

-   Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 66, poz. 406)

spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w Księdze Procedur Audytu Wewnętrznego.

W związku z powyższym wprowadzenie w życie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.05.2008r.
Dokument wytworzony przez: Izabelę Sołtys
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Izabelę Sołtys
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2008 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 1380
24 czerwca 2008 14:41 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
24 czerwca 2008 14:39 Dawid Kopeć - Zmiana treści dokumnetu.
24 czerwca 2008 14:39 Dawid Kopeć - Utworzenie dokumnetu.