Protokoły

protokół Nr 92/08 z dnia 11 kwietnia 2008r

Protokół nr 92/08

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

w dniu 11 kwietnia 2008r.

 

Pan Artur Zych Starosta Lwówecki  o godzinie 800 otworzył obrady Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim w którym uczestniczyło 3 członków Zarządu, co wobec 3 osobowego statutowego składu Zarządu stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ponadto w obradach uczestniczyła Barbara Rosochacka-Horanin Sekretarz Powiatu oraz Bogdan Jurczak Skarbnik Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Zarząd przyjął „jednogłośnie” (3 głosami „za”) zaproponowany przez Starostę porządek obrad:

1.Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2008 rok.

2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie poręczenia kredytu dla SPZZOZ w Lwówku Śl.

3.Wydanie opinii do projektu uchwały Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie zwrotu kosztów służbowych dla Radnych Powiatu Lwóweckiego oraz w sprawie zmiany uchwały nr V/01/03 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lwóweckiego.

 

Ad.1

Zarząd „jednogłośnie” (3 głosami „za”) przyjął projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2008 rok.

W uchwale dokonuje się zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok w ten sposób że:

a/ zwiększa się dochody budżetu o kwotę        1 145 808 zł.

b/ zmniejsza się dochody budżetu o kwotę            80 000 zł.

c/ zwiększa się wydatki budżetu o kwotę          1 065 808 zł.

d/ planowane dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 45 392 475 zł,

e/ planowane wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 46 632 412 zł.

 

Ad.2

Zarząd „jednogłośnie” (3 głosami „za”) przyjął projekt uchwały w sprawie poręczenia kredytu dla SPZZOZ w Lwówku Śl.

W uchwale udziela się poręczenia kredytu w kwocie 25 000 000 zł wraz z odsetkami dla SPZZOZ w Lwówku Śl. na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w BRE Bank Hipoteczny z/s w Warszawie oraz spłatę zobowiązań objętych restrukturyzacją finansową.

 

Ad.3

Zarząd wydał pozytywną opinię do projektu uchwały Przewodniczącego Rady Powiatu:

1/ w sprawie zwrotu kosztów służbowych dla Radnych Powiatu Lwóweckiego,

2/w sprawie zmiany uchwały nr V/01/03 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lwóweckiego.

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta zakończył dziewięćdziesiąte drugie posiedzenie Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim w dniu 11 kwietnia 2008 roku.

 

 

 

 

własnoręczny podpis

Podpisy:

1. Artur Zych                           Starosta Lwówecki                  ………………………

2. Zbigniew Grześków Wicestarosta Lwówecki          ……………………....     

3. Zenon Zatchiej                     członek Zarządu                      ………………………

 

 

 

 

 

Protokołowała

Krystyna Jakubowska

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2008 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Jakubowska
Ilość wyświetleń: 593
24 kwietnia 2008 10:04 Krystyna Jakubowska - Zmiana treści dokumnetu.
24 kwietnia 2008 10:02 Krystyna Jakubowska - Utworzenie dokumnetu.