Protokoły

protokół Nr 98/08 z dnia 20 maja 2008r

  Protokół nr 98/08

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

w dniu 20 maja 2008r.

 

Pan Artur Zych Starosta Lwówecki  o godzinie 10 30 otworzył obrady Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim w którym uczestniczyło 2 członków Zarządu, co wobec 3 osobowego statutowego składu Zarządu stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. W obradach nie uczestniczył Zbigniew Grześków Wicestarosta Lwówecki.

Ponadto w obradach uczestniczyła Barbara Rosochacka-Horanin Sekretarz Powiatu oraz Bogdan Jurczak Skarbnik Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Zarząd przyjął „jednogłośnie” (3 głosami „za”) zaproponowany przez Starostę porządek obrad:

1.Rozpatrzenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac zabezpieczeniowych kościoła w Sobocie.

2.Podjecie uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz.nr 165/3 położonej we Lwówku Śl.).

3.Wydanie postanowień w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Lubomierz dla działek nr 30/56, 30/55 w obrębie Lubomierz II oraz dla działki nr 220 w obrębie Lubomierz I.

4.Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego (dz. Nr 215/30 położona w obrębie IV Lwówka Śl.).

5.Podpisanie protokołu dotyczącego przejęcia od Gminy Mirsk nieruchomości położonej w Rębiszowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 574/1.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wchodzącej w skład mienia Powiatu Lwóweckiego (działka nr 309/64 położona w Rakowcach Wielkich).

7.Wydanie opinii do projektu podziału działki Nr 17/2 położonej we Lwówku Śl. przy ul. Morcinka.

8.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Samorządowego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony i Odbudowy Kolei na Dolnym Śląsku.

9.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Lubomierz nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 46 (w udziale 0,4245), 47/1, 47/2,95/1 położone w obrębie I Lubomierza.

10.Sprawy różne.

 

Ad.1

Zarząd „jednogłośnie” ( 2 głosami za”) wyraził zgodę na wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac zabezpieczeniowych kościoła w Sobocie polegających na:

1)      wycięciu samosiejek z zewnątrz i wewnątrz kościoła oraz korony murów, usunięcie śmieci,

2)      odgruzowaniu kościoła, wzmocnienie korony murów i uzupełnienie ubytków w ścianach kościoła oraz murów okalających cmentarz, odbudowaniu murów do poziomu pierwotnego, zebranie wszystkich detali architektonicznych oraz ich zabezpieczenie,

3)      zamurowanie otworów drzwiowych.

 

Ad.2

Zarząd „jednogłośnie” (2 głosami „za”) podjął uchwałę 98/48/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz.nr 165/3 położona we Lwówku Śl. o pow. 1 693m2).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie                   w prasie lokalnej.

 

Ad.3

Zarząd „jednogłośnie” (2 głosami „za”) wydał postanowienie w sprawie uzgodnienia pozytywnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Lubomierz dla działek nr 30/56, 30/55.w obrębie Lubomierz II

 

Zarząd „jednogłośnie” (2 głosami „za”) wydał postanowienie w sprawie uzgodnienia pozytywnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Lubomierz dla działki nr 220  w obrębie Lubomierz I.

 

Zarząd „jednogłośnie” (2 głosami „za”) wydał postanowienie w sprawie uzgodnienia pozytywnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Lubomierz dla działki nr 132/58,132/59,132/61,132/62,132/64  w obrębie Lubomierz I.

 

Ad.4

Zarząd „jednogłośnie” (2 głosami „za” )podjął uchwałę Nr 98/49/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego (dz. Nr 215/30 położona w obrębie IV Lwówka Śl. o pow.1 656m2).

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami może nastąpić wyłącznie w drodze przetargu a jej zbycie winno być poprzedzone sporządzeniem wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i podaniem do publicznej wiadomości.

 

Ad.5

Witold Rudolf Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami poinformował o otrzymaniu od Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego przejęcia od Gminy Mirsk nieruchomości położonej w Rębiszowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 574/1. Działka ta powstała po podziale działki 574, która była w użyczeniu wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia.

 

Zarząd postanowił, że temat powróci pod obrady po przedłożeniu opinii prawnej do protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Ad.6

Zarząd (2 głosami „za”) podjął uchwałę Nr 98/50/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wchodzącej w skład mienia Powiatu Lwóweckiego (działka nr 309/64 położona w Rakowcach Wielkich o pow. 1 440 m2).

Zbycie działki winno być poprzedzone sporządzeniem wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i podaniem do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

Ad.7

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt podziału działki Nr 172/2 położonej we Lwówku Śl. przy ul. Morcinka. Podział jest realizowany w związku z przejęciem budynku „starego szpitala” przez Powiat Lwówecki od SPZZOZ w Lwówku Śl.

 

Ad.8

Zarząd „jednogłośnie”  (2 głosami „za”) przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lwówku Śl. w sprawie utworzenia Samorządowego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony i Odbudowy Kolei na Dolnym Śląsku.

Jako reprezentanta Powiatu Lwóweckiego w Komitecie założycielskim Stowarzyszenia deleguje się Pana Artura Zycha Starostę Lwóweckiego.

 

Ad.9

Zarząd „jednogłośnie” (2 głosami „za” )przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lwówku Śl. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Lubomierz nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 46 (w udziale 0,4245), 47/1, 47/2,95/1 położone w obrębie I Lubomierza.

W.w. nieruchomości przekazane zostaną Gminie Lubomierz z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty ponadgimnazjalnej.

 

Ad.10

W punkcie sprawy różne:

                       

            - Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Dyrektora SPZZOZ w Lwówku Śl. o dofinansowanie do zakupu windy dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gryfowie Śl. postanowił, że powróci do tematu po głębszej analizie wniosku.

 

            - Zarząd poruszył sprawę nie wykonania w terminie dokumentacji na wykonanie obwodnicy we Wleniu przez Zakład Usługowo-Projektowy WIR z Lubina.

Po uzyskaniu opinii prawnej Zarząd podejmie decyzję w tej sprawie.

 

- Zarząd wstępnie zaakceptował wykonanie drogi na odcinku Pilichowice -  Radomice. Urząd Miasta i Gminy we Wleniu będzie partycypował w kosztach  wykonania drogi.

 

- Zarząd zapoznał się z treścią porozumienia z Gminą Lubomierz o dofinansowaniu przez Gminę kwoty 20 000 zł. na remont drogi Janice – Pasiecznik. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta zakończył dziewięćdziesiąte ósme posiedzenie Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim w dniu 20 maja 2008 roku.

 

 

własnoręczny podpis

Podpisy:

1. Artur Zych                           Starosta Lwówecki                  ………………………     

2. Zenon Zatchiej                     członek Zarządu                      ………………………

 

 

 

Protokołowała:

Krystyna Jakubowska

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2008 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Jakubowska
Ilość wyświetleń: 746
04 czerwca 2008 13:25 Krystyna Jakubowska - Zmiana treści dokumnetu.
04 czerwca 2008 10:45 Krystyna Jakubowska - Zmiana treści dokumnetu.
04 czerwca 2008 10:44 Krystyna Jakubowska - Zmiana treści dokumnetu.