Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 94/53/2004

UCHWAŁA NR 94/53/2004
Zarządu Powiatu Lwóweckiego
z dnia 6 lipca 2004 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5, art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 70, poz. 825 ze zmianami)


Zarząd Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Agnieszki Domańskiej, nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.

§ 3. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
1) Pan Antoni Lewkowicz - przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Pan Marek Łukasik - zastępca dyrektora jednostki,
3) Pani Wiesława Siemaszko-Zielińska - ekspert,
4) Pani Jadwiga Zaborek - ekspert,
5) Pan Wojciech Malczewski - ekspert,
6) Pani Agata Siniak - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa
Polskiego.

§ 4. Funkcję Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powierza się przedstawicie-lowi organu prowadzącego Panu Antoniemu Lewkowiczowi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lwóweckiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Lwóweckiego
(Podpis)
Henryk Kulesza

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 506
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu