Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 124/121/2004 z dn.21.XII.2004

UCHWAŁA Nr 124/121/2004
Zarządu Powiatu Lwóweckiego
z dnia 21 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.126 ust.1 i art. 128 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz.U. Nr 15, poz.148 ze zmianami) oraz uchwały Nr XVI/01/04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 stycznia 2004 roku
w sprawie budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
1. Dokonuje się zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok w ten sposób, że:

1) zwiększa się dochody w budżecie powiatu o kwotę 125 065 zł
2) zmniejsza się dochody w budżecie powiatu o kwotę 42 047 zł
3) zwiększa się wydatki w budżecie powiatu o kwotę 271 460 zł
4) zmniejsza się wydatki w budżecie powiatu o kwotę 188 442 zł

2. Zestawienie zmian dochodów i wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

1. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 32 058 741 zł.

2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 31 922 914 zł.

§3
Zmiany o których mowa w:
- dziale 700 rozdziale 70005 w kwocie 6 260,00 zł
- dziale 710 rozdziale 71013 w kwocie 9 326,00 zł
- dziale 710 rozdziale 71014 w kwocie 1 000,00 zł
- dziale 710 rozdziale 71015 w kwocie 552,00 zł
- dziale 853 rozdziale 85321 w kwocie 6 298,00 zł
dotyczą zadań zleconych.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lwóweckiemu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu


Henryk Kulesza


Uzasadnienie:


1. Dokonuje się przesunięcia wydatków budżetowych między §§ klasyfikacji budżetowej w :

- dziale 600 rozdziale 60014 na kwotę 27 123 zł – Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
- dziale 630 rozdziale 63003 na kwotę 70,00 zł – zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- dziale 700 rozdziale 70005 na kwotę 8 469 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dziale 710 rozdziale 71013 na kwotę 9 326 zł – Prace geodezyjne i kartograficzne
- dziale 710 rozdziale 71014 na kwotę 1 000 zł – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
- dziale 710 rozdziale 71015 na kwotę 552 zł – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Lwówku Śląskim
- dziale 750 rozdziale 75020 na kwotę 6 400 zł – Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
- dziale 801 rozdziale 80120 na kwotę 46 105 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Lwówku Śląskim
- dziale 801 rozdziale 80130 na kwotę 30 519 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Lwówku Śląskim
- dziale 801 rozdziale 80130 na kwotę 6 265 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Lubomierzu
- dziale 801 rozdziale 80130 na kwotę 100 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim
- dziale 801 rozdziale 80142 na kwotę 1 005 zł – Powiatowe centrum Edukacji w Lwówku Śląskim
- dziale 801 rozdziale 80147 na kwotę 238 zł – Powiatowe centrum Edukacji w Lwówku Śląskim
- dziale 852 rozdziale 85202 na kwotę 15 992 zł – Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
- dziale 852 rozdziale 85202 na kwotę 9 297 zł – Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie
- dziale 852 rozdziale 85218 na kwotę 1 875 zł – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
- dziale 853 rozdziale 85321 na kwotę 6 298 zł – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim
- dziale 853 rozdziale 85333 na kwotę 78 zł – Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim
- dziale 854 rozdziale 85406 na kwotę 3 868 zł – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Lwówku Śląskim
- dziale 854 rozdziale 85410 na kwotę 328 zł – Zespól Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu
- dziale 921 rozdziale 92195 na kwotę 2 348 zł – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dziale 926 rozdziale 92695 na kwotę 329 zł – Kultura fizyczna i spory

na uzasadnione wnioski kierowników jednostek i naczelników wydziałów w/m.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w drodze przeniesienia z rezerwy budżetu Powiatu Lwóweckiego dział 758 rozdział 75818 o kwotę 10 857 zł, z czego do:
- dział 852 rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej w Mirsku kwota 9 317 zł
- dział 853 rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim kwota 1 540 zł

3. Zwiększa się dochody w budżecie Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.14.3011-262/04 z dnia 30.11.2004 roku w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 2 100 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 852 rozdziale 85201 §3110 – świadczenia społeczne o kwotę 2 100 zł. Zwiększa się dochody w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 80 910 zł, co wynika z :
-
-
- zwiększenia wydatków o kwotę 122 965 zł związanego z dofinansowaniem bieżącej działalności domów pomocy społecznej.
- zmniejszenia wydatków o kwotę 42 047 zł związanego z niewykorzystaniem miejsc
w domach pomocy społecznej lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004, czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji
Z kwoty 80 918 zł przypada na:
- DPS Mirsk - 28 643 zł
- DPS Nielestno - 52 275 złRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 542
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu