Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 126/123/2004 z dn.28 grudnia 2004r.

UCHWAŁA Nr 126/123/2004
Zarządu Powiatu Lwóweckiego
z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.126 ust.1 i art. 128 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz.U. Nr 15, poz.148 ze zmianami) oraz uchwały Nr XVI/01/04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 stycznia 2004 roku
w sprawie budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
1. Dokonuje się zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok w ten sposób, że:

1) zwiększa się dochody w budżecie powiatu o kwotę 112 740 zł
2) zwiększa się wydatki w budżecie powiatu o kwotę 258 636 zł
3) zmniejsza się wydatki w budżecie powiatu o kwotę 145 896 zł

2. Zestawienie zmian dochodów i wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

1. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 32 171 481 zł.

2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 32 035 654 zł.

§3
Zmiany o których mowa w:
- dziale 710 rozdziale 71014 w kwocie 329,00 zł
- dziale 710 rozdziale 71015 w kwocie 74,00 zł
- dziale 754 rozdziale 75411 w kwocie 71 080,00 zł
- dziale 853 rozdziale 85321 w kwocie 3 037,00 zł
dotyczą zadań zleconych.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lwóweckiemu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu


Henryk Kulesza


Uzasadnienie:


1. Dokonuje się przesunięcia wydatków budżetowych między §§ klasyfikacji budżetowej w :

- dziale 600 rozdziale 60014 na kwotę 2 250 zł – Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
- dziale 710 rozdziale 71014 na kwotę 329 zł – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
- dziale 710 rozdziale 71015 na kwotę 74 zł – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Lwówku Śląskim
- dziale 750 rozdziale 75019 na kwotę 500 zł – Rady powiatów
- dziale 750 rozdziale 75020 na kwotę 41 041 zł – Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
- dziale 754 rozdziale 75411 na kwotę 71 080 zł – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim
- dziale 801 rozdziale 80130 na kwotę 1 050 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Lwówku Śląskim
- dziale 801 rozdziale 80142 na kwotę 1 636 zł – Powiatowe centrum Edukacji w Lwówku Śląskim
- dziale 801 rozdziale 80147 na kwotę 50 zł – Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim
- dziale 852 rozdziale 85202 na kwotę 650 zł – Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie
- dziale 852 rozdziale 85218 na kwotę 1 847 zł – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
- dziale 853 rozdziale 85321 na kwotę 3 023 zł – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim
- dziale 853 rozdziale 85333 na kwotę 7 152 zł – Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim
- dziale 854 rozdziale 85406 na kwotę 10 zł – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Lwówku Śląskim
- dziale 854 rozdziale 85417 na kwotę 1 489 zł – Szkolne Schronisko Młodzieżowe HALNY
w Kamieniu

na uzasadnione wnioski kierowników jednostek i naczelników wydziałów w/m.

2. Dokonuje się przesunięcia wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 020 Leśnictwo z rozdziału 02001 §3030 – Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych do rozdziału 02002 §4300 – Zakup usług pozostałych na kwotę 538 zł.

3. Zwiększa się dochody w budżecie Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok na podstawie umowy Nr Z/2.02/II/2.2/11/04/U/11/04 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.02/II/2.2/11/04 „Stypendium drogą do matury” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne zawartej dnia 16.12.2004 pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Powiatem Lwóweckim w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 112 740 zł, z czego:§2338
o kwotę 76 720 zł i §2339 o kwotę 36 020 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 112 740 zł, z czego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lwóweckiego 96 763 zł, dotacja dla ZSLG w Mirsku w kwocie 12 802 zł, środki na obsługę projektu przekazane do PCE w Lwówku Śląskim w kwocie
3 175 zł.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 497
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu