Stanowiska w sprawach publicznych

Stanowisko Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 02.06.05r.

StanowiskoRady Powiatu Lwóweckiegoz dnia 2 czerwca 2005r.

W związku z nieporadnością w zarządzaniu SP ZZOZ prowadzącą do powstania zagrożenia dla pacjentów Rada Powiatu Lwóweckiego występuje do Zarządu Powiatu Lwóweckiego z żądaniem odwołania Dyrektora SPZ ZOZ w Lwówku Śląskim mgr Zbigniewa Brożka z pełnionej funkcji.Uzasadnienie1. Pomimo uchwały wzywającej dyrektora do przestrzegania prawa nadal pozostaje zamknięty oddział chirurgiczny w Gryfowie Śląskim. Zamiast podejmować działania w celu naprawienia szkód wyrządzonych szpitalowi powiatowemu dyrektor zmierza w kierunku utrwalenia obecnego nielegalnego stanu. Powyższą nieprawidłowość zauważają już nie tylko mieszkańcy powiatu i radni powiatowi. Jak wynika z pisma Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia działania Dyrektora Brożka budzą zaniepokojenie instytucji płatnika. Konieczne jest zdecydowane zareagowanie na publiczną kompromitację jednostki Powiatu Lwóweckiego.

2. W momencie zatrudniania dyrektora Zbigniewa Brożka Rada Powiatu zapewniana była, że w ciągu sześciu miesięcy zbilansowana zostanie finansowa działalność bieżąca SPZ ZOZ. Po przeszło dwóch latach zarządzania pomimo poprawy finansowania systemu służby zdrowia jedyny sukces to zwolnienie narastania długu. Tymczasem Rada Powiatu zapewniana była o poprawie sytuacji, a nawet o tym że dług się zmniejsza. Zdumiewa, że dyrektor nie dostrzegał prostych zależności ekonomicznych np. że po zawieszeniu pracy oddziału chirurgicznego wzrosną koszty pozostałych oddziałów szpitala w Gryfowie. Równocześnie dyrektor przez długie okresy blokował dostęp do informacji finansowej.

3. Najbardziej dramatycznie rysuje się wpływ dyrektora na działalność medyczną

SPZ ZOZ. Nastąpiło zdecydowane pogorszenie dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu. Dotyczy to wszelkich form działalności

SPZ ZOZ. Zapaść wystąpiła nie tylko w lecznictwie zamkniętym, gdzie leczy się mniej pacjentów i wyjeżdżają oni do okolicznych szpitali, gdzie zmuszani są do płacenia za usługi. Kryzys dotknął również podstawową opiekę zdrowotną, w której brakuje wykwalifikowanej kadry, i specjalistykę ambulatoryjną, gdzie tworzą się niespotykanie długie kolejki lub bardzo dobry ośrodek chirurgiczny z wysoko kwalifikowaną kadrą zastąpiony zostaje nieregularnie funkcjonującą poradnia obsługiwaną przez lekarza bez specjalizacji.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 2487
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu