Przedmiot działalności i kompetencje

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

1. Całokształtem działalności Starostwa kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Naczelników oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych.
2. Starosta reprezentuje Starostwo jako pracodawca w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży, z wyłączeniem spraw przekazanych do kompetencji Zarządu Powiatu lub innych organów.
4. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
a) zatwierdza programy ich działalności;
b) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze Powiatu;
c) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek.

§6

Do kompetencji Starosty należy:
1. Organizowanie pracy Zarządu Powiatu i Starostwa.
2. Występowanie do Rady Powiatu z wnioskami o wybór członków Zarządu Powiatu oraz powołanie i odwołanie Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu.
3. Kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentowanie Powiatu na zewnątrz.
4. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd Powiatu.
5. Udzielanie upoważnień Wicestaroście, poszczególnym członkom Zarządu Powiatu, pracownikom Starostwa, kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa w ust.4.
6. Sprawowanie zwierzchnictwa służbowego w stosunku do pracowników Starostwa.
7. Ustalanie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie.
8. Ustalanie i dokonywanie zmian zakresów czynności i odpowiedzialności pomiędzy Wicestarostą, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu.
9. Ustalanie pełnomocników i zespołów do rozwiązywania określonych problemów bądź zadań.
10. Ustalanie zakresów czynności i obowiązków Naczelników i osób na stanowiskach samodzielnych oraz zatwierdzanie zakresów czynności i obowiązków pracowników Starostwa.
11. Zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Wydziałów.
12. Przyjmowanie klientów w sprawach skarg i wniosków.
13. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją budżetu przez komórki organizacyjne Starostwa.
14. Podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości Zarządu Powiatu w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne- czynności te wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu i nie dotyczą wydawania przepisów porządkowych.
15. Wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych dla Starosty w przepisach szczególnych.

§7

1. Starosta bezpośrednio nadzoruje i koordynuje działalność następujących Wydziałów:
a) Zespołu Radców Prawnych;
b) Geodety Powiatowego;
c) Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru;
d) Powiatowego Rzecznika Konsumentów - w zakresie realizacji obowiązków pracodawcy;
e) Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji;
f) Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
g) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
h) Kontrolera wewnętrznego.

§8

1. Starosta, jako kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za mienie Starostwa.
2. Starosta, może powierzyć pracownikom Starostwa odpowiedzialność materialną za poszczególne składniki majątkowe Starostwa.
3. Starosta zapewnia w Starostwie właściwe warunki pracy, higieny i bezpieczeństwa.
4. Starosta może upoważnić niektórych pracowników, którym powierzono zadania o szczególnym charakterze do używania tytułu służbowego odpowiadającego powierzonym zadaniom, jak na przykład: pełnomocnik do spraw......, doradca, asystent, rzecznik prasowy itp.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1838
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu