Uchwały Komisji

Uchwała Komisji Rewizyjnej z dnia 17.05.05r.

Uchwała Nr 22/01/04

Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego
za 2004 rok i wystąpienia do Rady Powiatu Lwóweckiego z wnioskiem
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Lwóweckiego z tego tytułu


Na podstawie art. 16 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami)

Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje się wykonanie budżetu Powiatu Lwóweckiego za rok 2004.

§ 2

Wnioskuje się do Rady Powiatu Lwóweckiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Lwóweckiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lwóweckiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Zenon Zatchiej

Uzasadnienie do Uchwały Nr 22/01/03 Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia
17 maja 2005r. w sprawie opinii dotyczącej wykonania
budżetu Powiatu Lwóweckiego za 2004 rok i wystąpienia
do Rady Powiatu Lwóweckiego z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu Lwóweckiego z tego tytułu.


Po dokonanej analizie przedstawionego przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego za rok 2004 Komisja Rewizyjna stwierdza, co następuje:
W uchwale nr XVI/01/04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29.01.2004r. w sprawie budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004r. dochody budżetu Powiatu Lwóweckiego zaplanowano na kwotę 28.081.597 zł a wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 29.726.025 zł
W uchwale budżetowej przewidziano deficyt budżetu Powiatu Lwóweckiego w wysokości 1.644.428 zł. Zaplanowanie deficytu budżetowego było wynikiem założonego prefinansowania zadań ujętych w WPI dotyczących głównie budowy i remontu dróg.
W wyniku przeprowadzonych korekt budżetu w trakcie roku 2004 budżet Powiatu Lwóweckiego przybrał kształt:
- dochody – 32.171.481 zł zostały wykonane w 101,0 % tj.
w wysokości 32.483.749 zł,
- wydatki – 32.035.654 zł zostały wykonane w 98,4 % tj.
w wysokości 31.527.973 zł,
Nie wykonano planu wydatków w dziale Turystyka na kwotę 12.813 zł.
W dziale Administracja publiczna, rozdziale Starostwo powiatowe zaplanowano w budżecie (Uchwała Nr XVI/01/04) wydatki na kwotę 2.551.030 zł. W trakcie roku budżetowego na skutek zmian w budżecie kwotę tą skorygowano do wysokości 2.975.486 zł a zrealizowano w wysokości 2.964.145 zł.
Pomimo złego stanu dróg powiatowych nie wykonano wydatków w dziale Transport i Łączność rozdziale Drogi publiczne powiatowe na kwotę 307.170 zł.
Planowano wyższy poziom wydatków na drogi publiczne powiatowe w rozdziale 60014 w kwocie 3.505.042 zł. Po skorygowaniu w ciągu roku plan wydatków na drogi publiczne powiatowe wyniósł 3.217.463 zł a wykonanie wyniosło 2.910.293 zł.
Realizacja budżetu, pomimo nie zrealizowania wydatków w wyżej wymienionych działach przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem dochodów i wydatków.
Komisja Rewizyjna przeanalizowała realizację budżetu Powiatu Lwóweckiego za 2004r. pod względem celowości i gospodarności i nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.
Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Lwóweckiego opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Powiatu Lwóweckiego za 2004r. i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu Lwóweckiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Lwóweckiego za rok 2004.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Zenon Zatchiej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1833
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu