Konkursy na stanowisko

Konkurs na członków Rady Nadzorczej

Lwówek Śląski  10 lipca 2015 r.

 

Konkurs na członków Rady Nadzorczej

 

Zgromadzenie Wspólników  Powiatowego Centrum Zdrowia Spółki z o.o z siedzibą w Lwówku Śląskim

     zaprasza do składania ofert na kandydatów  na członków Rady Nadzorczej

Spółki Prawa Handlowego pod firmą :

Powiatowe Centrum Zdrowia z o.o z siedzibą w Lwówku Śląskim

 

Podstawowy przedmiot działalności Spółki: prowadzenie działalności związanej  z usługami medycznymi.

Liczba członków Rady Nadzorczej przewidywana do powołania: 3

Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki powinien spełnić następujące wymagania.


Wymagania konieczne:

1.  Zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów rad nadzorczych spółek, w których Skarb państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. nr 198, poz. 2038 ze zm.) lub posiada uprawnienia, o których mowa w § 5 pkt. 2 i 3 ww. rozporządzenia.

2.   Brak ograniczeń lub zakazu zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych, określonych w przepisach prawa

 

Wymagania pożądane:

1.   Doświadczenie związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą w branży medycznej.

2.   Wymagane dokumenty :

      Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia:

        a/   zgłoszenia do udziału w konkursie.

        b/   CV,

        c/  oświadczeń dot. informacji zawartych w pkt. 8,

        d/ zaświadczenia (kopia) o uprawnieniach członka rady nadzorczej, oświadczenie o niekaralności.

 

3. Zgłoszenia i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. na adres:

 

 Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4  59-600 Lwówek Śląski

z dopiskiem „Rada Nadzorcza – PCZ Spółka z o.o.- Nabór"

 

4.  Bez rozpoznania pozostawia się:

 a/ oferty, które wypłynęły po terminie,

 b /oferty, które nie spełniają wymogów formalnych.

 5. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenia, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się.

 6. Osoba wskazana przez Zgromadzenie Wspólników PCZ spółka z o.o na członka Rady Nadzorczej spółki handlowej, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do Rady Nadzorczej, zobowiązana jest do złożenia Wojewodzie  Dolnośląskiemu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1388.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

 7. Zgromadzenie Wspólników PCZ spółka z o.o może w każdym czasie, bez podawania przyczyn, zakończyć postępowanie  kwalifikacyjne nie wyłaniając kandydata.

 8. Informację uzupełniające:

 a/ kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego.

  b/ kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 9.  O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

Osoba upoważniona do kontaktu: Zbigniew Grześków tel. 75 782 36 50,  e-mail ; wicestarosta@powiatlwowecki.pl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2015 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 2547
10 lipca 2015 08:11 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2015 08:11 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2015 08:09 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [konkurs.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)