Konkursy na stanowisko

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko - Główny Księkowy

DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014.1202 j.t.)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

NA STANOWISKO:


GŁÓWNY KSIĘGOWY

/nazwa stanowiska pracy/

 

Warunki pracy na tym stanowisku:

 

Praca w wymiarze 1/2 (pół) etatu, biurowa – przy komputerze, w budynku przy ul. Kolejowej 16, 59-620 Gryfów Śląski.

 

I. Wymagania niezbędne:

 

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studnia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

         5. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.              

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo - budżetowych.
 2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, oświatowych i samorządowych, podatkowych, płacowych,  rozliczeń z ZUS.
 3. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych                         i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby                             i macierzyństwa, Ustawy budżetowej.
 4. Zaawansowana znajomość i obsługa programów komputerowych: Microsoft Office-Word, Excel, Power Point, Płatnik oraz programu finansowo-księgowego SIGID, BESTI@.
 5. Samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność,  kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.
 6. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.

 

 

 

 III.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Poradni.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki.
 4. Opracowanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Ustalanie i uaktualnianie zasad (polityki) rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
 7. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 8. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego jednostki.
 9. Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych.
 10. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 11. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp..
 12. Terminowe rozliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne                        i zdrowotne, Fundusz Pracy, a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS.
 13. Ewidencja i rozliczenia podatkowe.
 14. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia i sporządzania sprawozdań GUS w tym zakresie.
 15. Sporządzania innych sprawozdań: GUS, SIO.
 16. Wnioskowanie o przeprowadzenie inwentaryzacji majątku jednostki, sporządzanie projektów zarządzeń inwentaryzacyjnych.
 17. Nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych.
 18. Wykonywanie innych nie wymienionych zadań, które z mocy przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2.  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. List motywacyjny.
 4. Kserokopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo Polskie (ważny dowód osobisty, paszport).
 5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy.
 6. Oryginały dyplomów potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy do wglądu w celu potwierdzenia wiarygodności dokumentów.
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 8. Oświadczenie o niekaralności i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane własnoręcznie).
 9. W przypadku wcześniejszego zatrudnienia na stanowisku kierowniczym - oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie                          o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz.114) – podpisane własnoręcznie.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  amorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)- podpisane własnoręcznie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Poradni codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 lub przesłać drogą pocztową w terminie od dnia 23.11.2015r. do dnia 10.12.2015r. na podany adres:

  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śl. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfowie Śl.”

 Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów, a nie data stempla pocztowego. Oferty pracy muszą zawierać wszystkie wymienione w ogłoszeniu dokumenty.

 Brak jakiegokolwiek dokumentu powoduje, iż oferta pracy nie jest brana pod uwagę w toku postępowania o naborze.

 Otwarcie ofert nastąpi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfowie Śl. w dniu 11.12.2015r. o godz. 1000.

 Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim oraz na tablicy informacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 75 7813 268 w godzinach od 8:00 do 15:00.

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, na stronie Poradni oraz na tablicy informacyjnej Poradni.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, na stronie Poradni oraz na tablicy informacyjnej Poradni.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2015 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 1286
18 grudnia 2015 15:04 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [wyniki_konkursu.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2015 13:46 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [konkurs.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2015 12:17 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)