Konkursy na stanowisko

Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim

Zarząd Powiatu Lwóweckiego

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim, ul. H. Brodatego 1, 59-600 Lwówek Śląski  

 

 

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184 poz. 1436 ze zm.) może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce;

2)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)      uzyskał:

a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku , o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)      nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 poz. 1842, ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

8)      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)      nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 168 ze zm.).

 

2. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone § 1 pkt 2-9 cytowanego rozporządzenia.

 

3. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty , Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),  spełniający wymagania określone w rozporządzeniu , z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

 

4. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)       ukończyła studia magisterskie;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
na stanowisku kierowniczym;

4)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscyplinarne;

6)      spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5,7 i 9 cytowanego rozporządzenia.

 

5. Oferty kandydatów przystępujących do konkursów powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju  publicznej placówki, Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim, której konkurs dotyczy,

2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym -w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3).,

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.),

10)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

12)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1379 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

14)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016 r. poz. 922 ze zm. ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4,
59-600 Lwówek Śląski do dnia 14 lipca 2017 roku do godz. 15 00 (decyduje data wpływu
do Sekretariatu). Na kopercie powinien być podany adres zwrotny i telefon kontaktowy.


7. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.


8. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego.
 


 

 

 

                                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                                  Zarządu Powiatu Lwóweckiego

 

                                                                                                                                 Marcin Fluder

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2017 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 802
17 sierpnia 2017 08:16 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_konkursu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2017 08:39 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [konkurs_dyrektor_pore_w_lwowku_slaskim.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2017 08:38 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)