Konkursy

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2011 roku

Na podstawie pkt VII do Uchwały Nr IV/10/11 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011.

 

 

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2011 roku w sferze:

 

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację 
  1. Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr dziedzictwa narodowego:

a)      upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,

b)      organizacja imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu lwóweckiego,

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 7 000 zł.

W 2010 roku na realizację zadania przeznaczono  kwotę 8 000 zł. 

    

 1. Kultura fizyczna i turystyka:

a)      upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem
na dzieci i młodzież,

b)      organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym,

c)      organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat
w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich,

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 34 000 zł.

W 2010 roku na realizację zadania przeznaczono  kwotę 37 000 zł.   

  

 1. Ochrona zdrowia:

a)  działania z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, stosowania środków zapobiegawczych,

b)  wspieranie akcji profilaktycznych i zdrowotnych, w tym na rzecz idei honorowego krwiodawstwa,

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 4 000 zł.

                  W 2010 roku na realizację zadania przeznaczono  kwotę 5 000 zł.  

   

 1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

a)      edukacja ekologiczna prowadzona w zakresie ochrony środowiska, promocji zachowań proekologicznych,

b)      ochrona zagrożonych gatunków,

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 5 000 zł.

W 2010 roku na realizację zadanie nie przekazano dotacji.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu umów z wyłonionymi oferentami.

 

III.  Termin i warunki składania ofert

 1. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 2. Oferty muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 )
 3. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione
  do składania oświadczeń woli, należy dołączyć :

                 a)  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności;

                 b)  sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (w przypadku podmiotów działających krócej - za okres działalności);

                 c)  statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS;

                 d)  inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;

                 e)  umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera);

                  f)  załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione.
W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;

                 g)  w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu wymaganych załączników ze wskazaniem w której kopercie się znajdują.

 1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert”
  w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, pierwsze piętro, tel. 782 36 50-51, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00,
  w pozostałe dni w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie do dnia 9 marca 2011 roku. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie.

 

IV.  Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert

 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej 14 dni od terminu składania ofert.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje Zarządowi Powiatu w Lwówku Śląskim wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.
  1. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim  wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego powiatu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl
   1. Decyzje o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim.
   2. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
   3. Oferta, która nie będzie spełniała formalno - prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
   4. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

                a)  ocena możliwości realizacji zadania, w tym doświadczenie i zaplecze oferenta, kwalifikacje realizatorów,

                b)  ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

                c)  charakter i zasięg oddziaływania,

                d)  aktualna sytuacja finansowa oferenta gwarantująca realizację zadania, w tym udokumentowane źródła finansowania działalności statutowej,

                e)  ocena współpracy z oferentem w latach poprzednich,

                 f)  kompletność oferty.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania
 2. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy
  się najpóźniej z dniem 31 grudnia 2011 roku. 
 3. Podmiot realizujące zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez media, ustną informację, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat w Lwówku Śląskim.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.
 5. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

 

 

 

                                                         Przewodniczący

                                                        Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

 

                                                     Józef Stanisław Mrówka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2011 08:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 1024
21 lutego 2011 08:34 Dawid Kopeć - Dodanie dokumentu.