Konkursy

Otwarty konkurs ofert na wybór podmiotu sektora pozarządowego na realizację zadań publicznych samorządu województwa w 2008 roku.

Załącznik do uchwały nr 1354/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. OGŁOSZENIE Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór podmiotu sektora pozarządowego na realizację zadań publicznych samorządu województwa w 2008 roku.

Załącznik do uchwały nr 1354/III/08

Zarządu Województwa Dolnośląskiego

z dnia 8 kwietnia 2008  r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza

otwarty konkurs ofert na wybór podmiotu sektora pozarządowego na realizację zadań publicznych samorządu województwa w 2008 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór podmiotu sektora pozarządowego na realizację zadań publicznych samorządu województwa w 2008 roku.

I. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XX/245/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2008 r.

II. Cel konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych województwa dolnośląskiego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Rodzaje zadań objętych konkursem a będące w kompetencji samorządu wojewódzkiego:

A. Wkład własny przy aplikacjach z funduszy europejskich

Oceniane będą najciekawsze projekty w formie wniosków aplikacyjnych, matryc logicznych integrujące środowisko lokalne (np. konferencje Open Space, organizowanie ośrodków aktywności społecznej, fora) wymagające wkładu własnego organizacji pozarządowej, np.: program „Młodzież w działaniu”, „Leonardo da Vinci” itp.

B. współpraca międzysektorowa – dobre praktyki – partnerstwo lokalne.

Dofinansowane będą np.: warsztaty, szkolenia, spotkania międzysektorowe, modelowe rozwiązania partnerstw lokalnych, konferencje lub publikacje popularyzujące dobre praktyki współpracy samorządów, przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi (w formie drukowanych materiałów informacyjnych, ulotek, broszur, stron i podstron internetowych), organizacja targów partnerów, organizacja lokalnych konkursów nagradzających osoby wspierające działania organizacji pozarządowych oraz inne oddolne inicjatywy integrujące władze samorządowe, mieszkańców i firmy itp.

c. mobilne inkubatory w gminie lub w powiecie

Dofinansowane będą prowadzone na rzecz organizacji pozarządowych działania, np.: zadania centrów aktywności młodzieżowej, klubów młodzieżowych, klubów seniora, punktów doradczych, praca międzysektorowych zespołów konsultacyjnych, internetowych punktów konsultacyjnych, fora, portale doradcze, panele ekspertów itp.

d. wsparcie inicjatyw obywatelskich aktywizujących organizacje pozarządowe

Dofinansowane będą np.: imprezy, festyny, prezentacje, akcje audytu obywatelskiego, plebiscyty wyróżniające najlepszą organizację pozarządową w gminie lub powiecie itp.

 

E. promocja III sektora – publikacje, portale internetowe, biuletyny

Dofinansowane będą działania promujące organizacje pozarządowe, np.: publikacje, portale internetowe, biuletyny, artykuły prasowe, informacje medialne, konkursy itp.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2008 r.

– na realizację zadania A przeznacza się kwotę 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),

– na realizację zadania B przeznacza się kwotę 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),

– na realizację zadania C przeznacza się kwotę 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych),

– na realizację zadania D przeznacza się kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych),

– na realizację zadania E przeznacza się kwotę 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

IV. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

a) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacje na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

3. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.

4. Oferent może odstąpić od zawarcia umowy w przypadku przyznania wsparcia finansowego (dotacji) niższego niż oczekiwane w ofercie. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, oferent ma obowiązek pisemnie powiadomić Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o swojej decyzji.

5. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej umowie.

6. Odnośnie „Zadania A” niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu nastąpi podpisanie listu intencyjnego lub wydanie zaświadczenia. Natomiast podpisanie umowy o dofinansowaniu nastąpi po okazaniu dowodu (np. wydruk ze strony internetowej) o przyznaniu środków finansowych (grantów) z tytułu aplikowania do danego funduszu lub programu.

V. Termin i miejsce realizacji zadań

1. Termin realizacji wszystkich rodzajów zadań objętych konkursem ustalony jest na okres od 27 maja do 7 grudnia 2008 r.

2. Czas realizacji zadań powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenie zadania (należy uwzględnić czas na dokonanie płatności za faktury związane z realizacją zadania).

3. Miejscem realizacji zadania będzie województwo dolnośląskie.

 

VI. Warunki składania ofert:

1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru oferty umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) (oferta do pobrania).

2. Ofertę należy:

a) sporządzić w jednym egzemplarzu oraz na nośniku CD w formacie Word 2000 lub Open Office,

b) oferta powinna być wypełniona maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem drukowanym jednolicie w całości, posiadać ponumerowane strony oraz złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych na ofercie miejscach,

c) wszystkie pola oferty powinny być wypełnione,

d) oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji, wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta,

e) oferta powinna być sporządzona w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowania, zszywania i in.),

f) oferty należy składać odrębnie na każde z realizowanych zadań,

g) złożyć w zaklejonej kopercie ze wskazaniem konkursu, którego dotyczy („konkurs ofert na wybór podmiotu sektora pozarządowego na realizację zadań publicznych samorządu województwa w 2008 roku”) oraz z oznaczeniem rodzaju zgłaszanego zadania:

A. Wkład własny przy aplikacjach z funduszy europejskich

B. współpraca międzysektorowa – dobre praktyki – partnerstwo lokalne

c. mobilne inkubatory w gminie lub w powiecie

d. wsparcie inicjatyw obywatelskich aktywizujących organizacje pozarządowe

E. promocja III sektora – publikacje, portale internetowe, biuletyny

Uwaga:

oferty złożone na niewłaściwych drukach zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Do oferty należy obligatoryjnie dołączyć następujące dokumenty (załączniki):

a) aktualny odpis z właściwego rejestru (za aktualny odpis uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (tj. bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok (zgodnie z art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości – Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694) – w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności. Obowiązek złożenia sprawozdań nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz tych, które są na nowo zarejestrowane i nie prowadziły działalności w roku poprzednim – te organizacje dołączają oświadczenie o treści: „Oświadczamy, że nie możemy złożyć sprawozdania merytorycznego i finansowego, ponieważ w roku 2007 nie prowadziliśmy działalności”.

c) statut organizacji,

d) oświadczenia:

– o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,

– że podmiot występujący o dotację nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. nr 249, poz. 2104) z ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne 3 lata.

4. Do oferty nieobligatoryjnie można dołączyć:

Inne dokumenty (w jednym egzemplarzu): pisemne rekomendacje, listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami i inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

Uwaga:

Każda ze składanych ofert musi zawierać pełen komplet załączników. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w cz. VI, p-kt 3 muszą być one potwierdzone (na każdej stronie) za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Wyznacza się następujący terminy składania ofert na wszystkie rodzaje zadań:

od dnia 9 kwietnia do dnia 9 maja 2008 r.

2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

Departament Spraw Społecznych

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

50-011 Wrocław, ul. Wybrzeże Słowackiego 12–14

pok. 416 (IV piętro); poniedziałek– piątek w godz. 8.00–16.00

2. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data jej wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

3. Nie będą przyjmowane oferty przesłane pocztą elektroniczną.

4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone.

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, natomiast oceny merytorycznej i wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa w składająca się z 4 osób, powołana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

1. Przy wyborze oferty (w skali punktowej od 0 do 16) brane będą pod uwagę:

a) zawartość merytoryczna ofert (0– 5 pkt),

b rzetelny budżet (0–5 pkt),

c) charakter i zasięg oddziaływania (0–3 pkt),

d) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych (0–1 pkt),

e) stopień zaangażowania w realizację sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych (0–2 pkt),

Uwaga

Oferty, które uzyskają łącznie ocenę poniżej 8 lub 0 punktów za zawartość merytoryczną (niezgodność z przedmiotem konkursu) nie będą rozpatrywane.

IX. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

1. Do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w głównym budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.pl oraz Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi www.umwd.pl/organizacje.

3. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentom.

X. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem).

1. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do dostarczenia do Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

a) trzech egzemplarzy oferty

b) zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

c) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty),

d) oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy,

e) innych dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

Po zakończeniu zadania zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

1. Odwołania konkursu bez podania przyczyny.

2. Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach.

3. Możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

4. Przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 1387
23 kwietnia 2008 13:54 Dawid Kopeć - Utworzenie dokumnetu.