Konkursy

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

ZARZĄD POWIATU W LWÓWKU ŚLĄSKIM Ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „ ZAPEWNIENIE DZIECIOM Z TERENU POWIATU LWÓWECKIEGO OPIEKI I WYCHOWANIA W CAŁODOBOWEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO”

ZARZĄD POWIATU W LWÓWKU ŚLĄSKIM

 

Ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

 

„ ZAPEWNIENIE DZIECIOM Z TERENU POWIATU LWÓWECKIEGO OPIEKI I WYCHOWANIA W CAŁODOBOWEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO”

 

I. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art.25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami).

 

II. Rodzaje zadania:

Konkurs dotyczy zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego.

 

III. Wysokość dotacji na realizację zadania :

Na realizację zadania przeznacza się dotację do wysokości 2 400 zł miesięcznie na zapewnienie opieki dla jednego dziecka.

 

IV. Warunki przyznania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249,poz. 2104 ze zmianami),

-Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U z  2008r. Nr115,poz.728 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz.U. Nr 44, poz. 427),

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 61, poz.545),

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określania wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44, poz.428).

 

V. Termin i warunki realizacji zadania:

Określa się termin zadania na okres od stycznia 2009 roku do grudnia 2012 roku.

Warunkiem realizacji zadania jest zawarcie umowy w trybie określonym w art.33 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 115 poz.728 ze zmianami).

 

VI. Termin i miejsce składania ofert :

Oferty należy złożyć na formularzach zgodnych ze wzorem zawartym z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz.U. Nr 44, poz. 427) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Lwóweckiego opieki i  wychowania   w   całodobowej   placówce   opiekuńczo- wychowawczej  typu  rodzinnego”, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim al. Wojska Polskiego 25A, w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia .

Oferty, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1)      kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie,

2)      stan obiektu i warunki lokalowe niezbędne do realizacji zadania,

3)      wartość merytoryczna oferty- adekwatność założeń oferty do oczekiwania efektów,

4)      perspektywy kontynuacji zadania w latach następnych i potencjalne źródła jego finansowania,

5)      udział środków własnych podmiotu albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

6)      ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim z uwagi na rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

7)      ocena kosztów kalkulacji realizacji zadania pod względem celowości, oszczędności w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania.

 

VIII. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:

1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,

5) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,

6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie , którego dotyczy zadanie,

7) wskazanie ośrodka adopcyjno- opiekuńczego w zakresie współpracy dotyczącej opieki nad dzieckiem.

 

IX. Do oferty należy załączyć :

1)dokument potwierdzający status prawny podmiotu,

2) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu,

4) oświadczenie i nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.

 

X. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

1) zamieszczenie w ofercie informacji określonych w pkt. VIII i przedłożenie dokumentów wymienionych w punkcie IX,

2) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

 

XI. Zadanie tego samego rodzaju nie było realizowane w bieżącym roku i w roku poprzednim, wobec czego nie poniesiono żadnych kosztów realizacji.

 

XII. Termin i tryb wyboru ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 stycznia 2009 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, al. Wojska Polskiego 25A. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone dnia następnego na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2009 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 1408
15 stycznia 2009 14:28 Dawid Kopeć - Utworzenie dokumentu.