Konkursy

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2009

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2009 roku w sferze: Propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji Upowszechniania kultury Promocji i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) w związku Uchwałą Nr  XXXI/84/08
Rady Powiatu
w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie programu współpracy Powiatu Lwóweckiego
z organizacjami pozarządowymi w roku 2009.

 

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2009 roku w sferze:

 

1. Propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

a)       współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,

b)       upowszechnianie sportu masowego i rekreacji,

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 30 000 zł.

W 2008 roku na realizację zadania przeznaczono  kwotę 30 000 zł.     

 

2. Upowszechniania kultury.

a)       organizacja konkursów i imprez kulturalnych,

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania -  7 000 zł.

W 2008 roku na realizacje zadania przeznaczono kwotę 7 000 zł.

 

3. Promocji i ochrony zdrowia.

a)       profilaktyka zdrowotna,

b)       organizacja kursów pomocy przedmedycznej.

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania -  5 000 zł.

W 2008 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 5 000 zł.

Wymogi formalne ofert:

  1. Uczestnikami konkursów mogą być organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które łącznie spełniają następujące warunki:

1)       zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Lwóweckiego,

2)       prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

3)       dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

4)       posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

5)       złożą poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) wraz ze statutem.

6)       Termin realizacji zadania – od podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku.

  1. Warunki realizacji zadań: wykonanie zadań z najwyższą starannością, zgodnie
    z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach, zapewnienie bezpieczeństwa uczestników.
  2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.
  3. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, pierwsze piętro, tel. 782 36 50-51, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00, w pozostałe dni w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie do dnia 23 lutego 2009 roku. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie.
  4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 14 dni od zakończenia przyjmowania ofert.
  5. Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim zastrzega sobie prawo do zmiany kwot w poszczególnych sferach w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego.
  6. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków lub możliwości przeznaczenia dodatkowych istnieje możliwość ogłoszenia drugiego konkursu ofert w późniejszym terminie.

 

Kryteria oceny złożonych ofert:

¨       merytoryczna wartość oferty,

¨       możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,

¨       ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

¨       dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2009 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 1254
21 stycznia 2009 15:15 Dawid Kopeć - Utworzenie dokumentu.