Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2014 roku

Na podstawie pkt VIII do Uchwały Nr XXIII/131/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że dokonano podziału środków na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Lwóweckiego w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że dokonano podziału środków na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Lwóweckiego w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 1) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy...

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LWÓWKU ŚLĄSKIM

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LWÓWKU ŚLĄSKIM Biuro rzeczy znalezionych działa w oparciu o przepisy: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966r. w sprawie rzeczy znalezionych ( Dz. U. Nr 22, poz. 141, z...

OGŁOSZENIE dot. zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej (na podstawie pkt. XII Załącznika do Uchwały...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2014 roku

Na podstawie pkt VIII do Uchwały Nr XXIII/131/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na...

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Dotyczy realizacji na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju projektu związanego z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko Projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 roku). Rozpoczęto pierwszy etap konsultacji społecznych, który będzie trwał od 02.01.2014 roku...