Komunikaty

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur
na członków Komisji Konkursowej
(na podstawie Uchwały Nr 51/65/2015   Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 17 listopada 2015  roku w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.

Komisja Konkursowa powołana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego otwartego konkursu na realizację w/w zadania publicznego.

Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy,
pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentują nie będzie brała udziału w konkursie.

Kandydatury należy zgłaszać na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres
e-mail is@powiatlwowecki.pl do dnia 26 listopada 2015 roku.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2015 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 574
17 listopada 2015 14:34 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)