Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na dostwe: Wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Uwaga: Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu (samodzielnie, bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej...

Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 200 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości do 30.000 euro na Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco 0/8 w ilości 200 ton. Termin składania ofert upływa w dniu 2 marca 2017r. o godz. 8:45. Oferty należy składać w siedzibie ZDP - ul.Szpitalna 4, 59-600...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działa nr 309/37 o pow. 23 m2 połozona w obrebie Rakowice Wielkie wraz z udziałem w działce nr 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części

Lwówek Śląski, dnia 14 lutego 2017 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona ...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 149/2 o pow. 0,2152 ha położonej w obrębie 3 miasta Gryfów Śląski zabudowanej obiektem gospodarczym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr działka nr 149/2 o pow. 0,2152 ha położona w obrębie 3 Gryfowa Śląskiego zabudowana obiektem gospodarczym Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70.000,00...

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w formule zaprojektuj i wybuduj pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica - Rębiszów"

Powiat Lwówecki zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro, którego przedmiotem jest nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w formule zaprojektuj i wybuduj pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku...

Zapytanie ofertowe na dostawę oryginalnych tonerów i bębnów

Lwówek Śląski 13.02.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę oryginalnych tonerów i bębnów dla Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych : 1. -Toner OKI B431 (wydajność 12 000 kopii) – szt.4 -Toner OKI B432 (wydajność 12 000 kopii) –...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych przy ul. Sadowej w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/16 o pow. 0,1155 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 485/15...

Wykonanie dużych tablic informacyjnych 80x120 dla szkół ogólnokształcących Powiatu Lwóweckiego

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 1.02.2017r. W związku z realizacją projektu pt: „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...