Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki położone w obrebie III Gryfowa Śląskeigo

 

Lwówek Śląski, dnia 11 grudnia 2012 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami)  Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że zostały przeznaczone
do sprzedaży następujące nieruchomości wchodzące w skład mienia Powiatu Lwóweckiego:

 

  1. 1.      Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 97/27 o pow. 0,2257 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 97/34 o pow. 0,0606 ha , określonym na 1/4 niewydzieloną część obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3.

      Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi  60.977,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych).

 

  1. 2.      Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 97/28 o pow. 0,1990 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 97/34 o pow. 0,0606 ha , określonym na 1/4 niewydzieloną część obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3.

      Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 52.195,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych).

 

  1. 3.      Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 97/29 o pow. 0,2118 ha, obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3.

      Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 51.044,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści cztery złote).

 

  1. 4.      Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 97/30 o pow. 0,1821 ha, obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3.

      Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 45.256,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych).

 

  1. 5.      Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 97/31 o pow. 0,2299 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 97/34 o pow. 0,0606 ha , określonym na 1/4 niewydzieloną część obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3.

      Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 53.804,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset cztery złote).

 

  1. 6.      Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 97/32 o pow. 0,2128 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 97/34 o pow. 0,0606 ha , określonym na 1/4 niewydzieloną część obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3.

      Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 47.947,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych).

 

  1. 7.      Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 97/33 o pow. 0,1956 ha, obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3.

      Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 42.884,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote).

 

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze JG1S/00023265/8

 

Zgodnie z obowiązującym aktualnie  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski przedmiotowe nieruchomości znajdują się        w jednostce oznaczonej w planie symbolem 18 U, ZP stanowiące teren istniejącego szpitala miejskiego wraz z towarzyszącymi obiektami gospodarczymi i zielenią towarzyszącą. Przedmiotowe nieruchomości wchodzą w skład strefy B ochrony konserwatorskiej. Dopuszcza się możliwość dokonania wtórnych podziałów nieruchomości na zasadach określonych w przepisach odrębnych w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Podziału przedmiotowego terenu na wyżej wymienione działki w celu ich zabudowy dokonano na podstawie opracowanej koncepcji zagospodarowania i podziału nieruchomości z marca 2010 r. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przedmiotowe nieruchomości stanowią ogólnie obszar zainwestowania użytkowo – usługowego z zielenią towarzyszącą.

 

 

Nieruchomości położone są w granicach siedmiu sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, wraz z współudziałem w gruncie przyległym, stanowiącym podjazd, oznaczonych numerami 97/27, 97/28, 97/29, 97/30, 97/31, 97/32, 97/33 oraz działki nr 97/34 stanowiącej podjazdy do działek nr 97/27, 97/28, 97/31, 97/32 tj. teren przewidziany do wspólnego użytku po 1/4 niewydzielonej części (zgodnie z koncepcją urbanistyczną). Nieruchomości te stanowią grunty usytuowane w strefie zabudowy miejskiej o charakterze mieszkalno – użytkowym dostępne z dróg dojazdowych oraz wydzielonego terenu w granicach działki nr 97/34 wymagającego urządzenia  na cele drogowe, posiadające możliwość dostępu do sieci elektrycznej i wodociągowej, sklasyfikowane jako zurbanizowane tereny niezabudowane Bp (uprzednio tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Bz) oraz inne tereny zabudowane Bi i rowy.  

Grunty objęte przedmiotowymi nieruchomościami posiadają regularny kontur, usytuowane są  na terenie równym i lekko opadającym o przeciętnym otoczeniu i sąsiedztwie oraz przeciętnej dostępności. Aktualnie przedmiotowe działki nie są użytkowane, porośnięte stara trawą i chwastami, znacznie zadrzewione oraz częściowo objęte starymi nasadzeniami drzew i krzewów owocowych. Przez teren działek nr 97/30, 97/31, 97/32 i 97/33 przebiega głęboki rów odwadniający sklasyfikowany jako W (do utrzymania) – pogarszający warunki prawidłowego zagospodarowania tych działek.

Obiekt gospodarczy zlokalizowany w granicy działki nr 97/28 z uwagi na bardzo zły stan techniczny, bardzo wysoki stopień zdewastowania oraz brak możliwości odzyskania materiałów budowlanych w przypadku jego rozbiórki – nie przedstawia żadnej wartości użytkowej podlegającej wycenie, mającej istotny wpływ na ogólną wartość nieruchomości objętej granicami działki.

Garaż blaszany zlokalizowany na działce nr 97/29 – stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności bezumownego użytkownika nieruchomości posadowiony samowolnie bez tytułu prawnego do gruntu. Z uwagi na powyższe oraz fakt, że jest to obiekt nietrwały- podlega on usunięciu.

Prowizoryczne szopy drewniane zlokalizowane w granicach działki nr 97/27 z uwagi na ich nietrwały charakter oraz bardzo zły stan techniczny – nie przedstawiają żadnej wartości użytkowej podlegającej wycenie, mającej istotny wpływ na ogólną wartość nieruchomości.

Obiekt gospodarczo – garażowy zlokalizowany w większości na działce nr 97/27 oraz częściowo na działce nr 97/31 nie stanowi przedmiotu wyceny z uwagi na fakt, że dokonany podział geodezyjny gruntów bez zachowania odpowiedniej odległości granicy działki od ściany zewnętrznej przedmiotowego obiektu, powodujący, że granica przedmiotowych działek dzieli bryłę tego obiektu na dwie części – wskazuje, że podział ten dokonany w oparciu o opracowaną uprzednio  koncepcję zagospodarowania terenu zawierającą wstępny projekt podziału – zakłada oficjalnie jego przyszłą likwidację.

Częściowe ogrodzenie nieruchomości wykonane z siatki w ramach metalowych, występujące wzdłuż granic działek nr 97/27, 97/28, 97/29 i 97/30 – z uwagi na ubytki występujące w tych ogrodzeniach, znaczny stopień zdewastowania oraz naturalnego zużycia (skorodowania) powodujących utratę dotychczasowej funkcji – nie przedstawiają również  żadnej wartości mającej istotny wpływ na ogólną wartość nieruchomości usytuowanych w granicach w/w działek.

Kilkadziesiąt nasadzeń sadowniczych, stanowiących stare drzewa owocowe jabłoni, gruszy, śliwy i wiśni zlokalizowanych w obrębie przedmiotowych działek – z uwagi na ich wiek ponad 30 lat oraz bardzo niską przydatność produkcyjno – handlową nie przedstawia żadnej wartości użytkowej i podlega usunięciu.

 

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Dla w/w działek do ceny ustalonej  w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23 %.

..

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 i ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim na okres 21 dni począwszy od dnia 14 grudnia 2012 r.

Ponadto wykaz zostanie umieszczony na stronie internetowej urzędu www.powiatlwowecki.pl oraz urzędowego publikatora teleinformatycznego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości                                  przez ogłoszenie  w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (brama C pokój 102), pod nr tel. (075) 782  28  94.

 

 

 

                                                                         WICESTAROSTA

 

                                                                        Zbigniew Grześków

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2012 15:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Kobylak
Ilość wyświetleń: 1173
14 grudnia 2012 15:29 Alicja Kobylak - Zmiana danych dokumentu.
14 grudnia 2012 15:29 Alicja Kobylak - Dodanie dokumentu.