Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 215/9, obręb Lwówek Śląski 4

 

Lwówek Śląski, dnia 19 listopada 2013 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami)  Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona
do sprzedaży nieruchomość wchodząca w skład mienia Powiatu Lwóweckiego:

 

działka nr 215/9 o pow. 0,1136 ha, położona w obrębie 4 miasta Lwówek Śląski cena wywoławcza nieruchomości wynosi 37.000,00 zł

słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubaniu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00024133/1.

 

Zgodnie z informacją uzyskaną  z Urzędu  Miasta i Gminy  w Lwówku Śląskim – opartą                    o obowiązujący aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/113/11 z dnia 27 października 2011 r. ( Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 272 poz. 5123 z 22 grudnia 2011 r. ), - przedmiotowa nieruchomość  stanowi tereny  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i zieleni  urządzonej oznaczone jest symbolem MW/ZP.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”  oraz granicami otuliny Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

 

Przedmiotowe działka stanowi nieruchomość gruntową wraz  z infrastrukturą  gospodarczą  stanowiącą częściowe ogrodzenie nieruchomości, położoną w Lwówku Śląskim przy             ul.  Złotoryjskiej, usytuowaną  w strefie pośredniej,  zabudowy  miejskiej (na terenie  byłej wsi Płakowice, włączonej aktualnie  do obrębu miejskiego), przylegającą  do przelotowej szosy asfaltowej, sąsiadującą z  terenem  zabudowy  mieszkalno - użytkowej, posiadającą dostęp  do  sieci elektrycznej, wodociągowej oraz możliwość dostępu do sieci kanalizacyjnej, stanowiącą grunty sklasyfikowane aktualnie jako użytki rolne Ps IV i użytki rolne zabudowane B-Ps IV. Aktualnie   przedmiotowe  grunty  są  nie użytkowane, porośnięte starą trawą  i chwastami, częściowo zakrzaczone i zadrzewione starymi nasadzeniami drzew i krzewów owocowych  poza  południową  częścią  działki  (oddzieloną prowizorycznym płotem drewnianym), użytkowaną  jako przydomowy ogród owocowo – warzywny.

Cena nieruchomości obejmuje wartość gruntów  w granicach wyżej wymienionej działki oraz usytuowane w jej granicach częściowe ogrodzenie z betonowych elementów prefabrykowanych, nie obejmuje częściowego prowizorycznego ogrodzenia  nieruchomości wykonanego z siatki metalowej  i  częściowo ze sztachet drewnianych, objętych granicami przedmiotowej działki  ponieważ elementy te stanowią  własność  aktualnych użytkowników części   przedmiotowych gruntów i w przypadku rezygnacji z jej kupna powinny być przez nich zlikwidowane .

Cena nie obejmuje ponadto kilkunastu nasadzeń  sadowniczych, drzew i krzewów owocowych,  zlokalizowanych  w obrębie wyżej wymienionej działki, ponieważ    z  uwagi na ich wiek ponad  30 lat  oraz bardzo niską   przydatność  produkcyjno – handlową nie przedstawiają one  żadnej wartości  użytkowej   i  podlegają usunięciu .

Grunty objęte przedmiotową nieruchomością, posiadają regularny kontur, usytuowane są na terenie lekko opadającym, położone w strefie pośredniej o dobrym sąsiedztwie  oraz  dość dobrej dostępności.

Ogólnie przedmiotowa nieruchomość posiada dobre walory położenia nieruchomości, częściowe uzbrojenie terenu oraz  korzystne ukształtowanie.

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Dla w/w działek do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23%.

..

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34  ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim na okres 21 dni począwszy od dnia 21 listopada 2013 r.

Ponadto wykaz zostanie umieszczony na stronie internetowej urzędu www.powiatlwowecki.pl oraz  urzędowego publikatora teleinformatycznego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości                                  przez ogłoszenie  w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (brama C pokój 102), pod nr tel. (075) 782  28  94.

 

 

                                                                         STAROSTA

                                                                Józef Stanisław Mrówka

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2013 08:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Kobylak
Ilość wyświetleń: 1114
21 listopada 2013 08:15 Alicja Kobylak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)