Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215/9 o pow. 0,1136 ha, położonej w obrębie 4 Lwówka Śląskiego.


                                                                                          

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza

                                                                                                                                                                                                                                                                I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 215/9 o pow. 0,1136 ha.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

Wadium: 3.700,00 zł  (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubaniu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00024133/1.

 

Zgodnie z informacją uzyskaną  z Urzędu  Miasta i Gminy  w Lwówku Śląskim – opartą                    o obowiązujący aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/113/11 z dnia 27 października 2011 r. ( Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 272 poz. 5123 z 22 grudnia 2011 r. ), - przedmiotowa nieruchomość  stanowi tereny  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i zieleni  urządzonej oznaczone jest symbolem MW/ZP.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”  oraz granicami otuliny Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) o godz. 1100 .

 

Przedmiotowa działka stanowi nieruchomość gruntową wraz  z infrastrukturą  gospodarczą  stanowiącą częściowe ogrodzenie nieruchomości, położoną w Lwówku Śląskim przy             ul.  Złotoryjskiej, usytuowaną  w strefie pośredniej,  zabudowy  miejskiej (na terenie  byłej wsi Płakowice, włączonej aktualnie  do obrębu miejskiego), przylegającą  do przelotowej szosy asfaltowej, sąsiadującą z  terenem  zabudowy  mieszkalno - użytkowej, posiadającą dostęp  do  sieci elektrycznej, wodociągowej oraz możliwość dostępu do sieci kanalizacyjnej, stanowiącą grunty sklasyfikowane aktualnie jako użytki rolne Ps IV i użytki rolne zabudowane B-Ps IV. Aktualnie   przedmiotowe  grunty  są  nie użytkowane, porośnięte starą trawą  i chwastami, częściowo zakrzaczone i zadrzewione starymi nasadzeniami drzew i krzewów owocowych  poza  południową  częścią  działki  (oddzieloną prowizorycznym płotem drewnianym), użytkowaną  jako przydomowy ogród owocowo – warzywny.

Cena nieruchomości obejmuje wartość gruntów  w granicach wyżej wymienionej działki oraz usytuowane w jej granicach częściowe ogrodzenie z betonowych elementów prefabrykowanych, nie obejmuje częściowego prowizorycznego ogrodzenia  nieruchomości wykonanego z siatki metalowej  i  częściowo ze sztachet drewnianych, objętych granicami przedmiotowej działki  ponieważ elementy te stanowią  własność  aktualnych użytkowników części   przedmiotowych gruntów i w przypadku rezygnacji z jej kupna powinny być przez nich zlikwidowane .

Cena nie obejmuje ponadto kilkunastu nasadzeń sadowniczych, drzew i krzewów owocowych,  zlokalizowanych  w obrębie wyżej wymienionej działki, ponieważ   z  uwagi na ich wiek ponad  30 lat  oraz bardzo niską  przydatność produkcyjno – handlową nie przedstawiają one  żadnej wartości  użytkowej  i  podlegają usunięciu.

Grunty objęte przedmiotową nieruchomością, posiadają regularny kontur, usytuowane są na terenie lekko opadającym, położone w strefie pośredniej o dobrym sąsiedztwie  oraz  dość dobrej dostępności.

Ogólnie przedmiotowa nieruchomość posiada dobre walory położenia nieruchomości, częściowe uzbrojenie terenu oraz  korzystne ukształtowanie.

 

Dla w/w działki do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23%.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 16 stycznia 2014 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 .

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które w terminie wpłacą  wadium oraz  złożą  oświadczenie,   że    zapoznali   się     z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

 

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

 

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

                                                               STAROSTA

                                                        Józef Stanisław Mrówka

         

Lwówek Śląski, dnia 17 grudnia 2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2013 09:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Kobylak
Ilość wyświetleń: 1189
19 grudnia 2013 09:41 Alicja Kobylak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2013 09:41 Alicja Kobylak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)