Przetargi

Zapytanie ofertowe - urządzenie wielofunkcyjne

Starostwo Powiatowe                                                                                   Lwówek Śląski  15.12.2014r.

ul. Szpitalna 4

59-600 Lwówek Śląski

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

NA URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

 

Na potrzeby

Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

 

 

 

 

 

1. Nazwa zamawiającego:

Powiat Lwówecki z siedzibą w Lwówku Śląskim

ul. Szpitalna 4

59-600 Lwówek Śląski

NIP 616-14-10-172

Telefon (75) 782 36 50, fax (75) 782 36 54

e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl

 

 

2. Rodzaj zamówienia

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

 

 

 

 

Określenie podmiotu oraz wielkość zamówienia:

 

1. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

- zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1,

- gwarancja producenta

 

Wymagania dodatkowe:

- dostarczany towar musi być fabrycznie nowy,

- dostawa sprzętu – sprzęt musi zostać dostarczony do 29 grudnia 2014r.

 

 

Oferta winna zawierać:

-cenę netto i brutto,

 

 

Oferta powinna być:

- opatrzona czytelną pieczątką firmową

- uzupełniona w adres lub siedzibę Oferenta,  numer telefonu, numer NIP

- posiadać datę sporządzenia

- podpisana przez osobę upoważnioną.

 

 

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie najniższej oferowanej ceny.

Cena brutto za wykonanie zamówienia, zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:

C = (Cmin/Cb) x 100, gdzie: Cmin –najniższa cena, Cb –cena badana

 

 

Informacje dodatkowe:

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej o zbliżonych parametrach.

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Zleceniobiorca zobowiązuję się dostarczyć towar na własny koszt w godzinach Pracy jednostki Zamawiającego niezależnie od kwoty zamówienia, w terminie uzgodnionym telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego do Sekretariatu Starostwa Powiatowego, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu materiałów (uszkodzonych, wadliwych) na koszt Zleceniobiorcy.

 

Ocena i wybór oferty zostanie ogłoszona na stronie zamawiającego.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Faktury Zamawiający opłaci w terminie w terminie 21 dni na rachunek Zleceniobiorcy.

 

Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2014r. do godziny 15:00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta -zakup sprzętu komputerowego” lub na adres e-mail: informatyk@powiatlwowecki.pl

 

Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniony jest Pan Łukasz Strzelecki,

e-mail: informatyk@powiatlwowecki.pl

tel.(75) 782 28 26, kom. 604 970 611

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2014 15:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 781
16 grudnia 2014 14:56 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [zmana_siwz_w_zalaczniku_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2014 15:31 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2014 15:31 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)