Przetargi

Zaproszenie do składania ofert - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Zaproszenie do składania ofert

dla zamówień nie przekraczających  w złotych

równowartości 30 000 euro

STAROSTWO POWIATOWE W  LWÓWKU ŚLĄSKIM

ul. Szpitalna 4

59-600 Lwówek Śląski

www.powiatlwowecki.pl

www.bip.powiatlwowecki.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

tel. 75 782 2894

e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl

 

Zapraszam

do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest

„Usługa nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa”

 

            Zamówienie udzielone na postawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2013 poz. 907, ze zmianami)

 

Rodzaj zamówienia : usługa

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę dot. prowadzenia nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Lwóweckiego zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j., Dz. U. z 2014 r., poz. 1153).

 1. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uprawnionym do kontaktów w  sprawie udzielania informacji merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.  

Informacje można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim  przy ul. Szpitalnej 4, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, Aleja Wojska Polskiego 25 A (Brama C pok. 102)  lub pod numerem telefonu 75782 2821.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Pożądany termin realizacji zamówienia – od 12.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

 1. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY

I . O udzielanie zamówień mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

 1. posiadają wykształcenie wyższe o specjalności leśnictwo  i doświadczenie w dziedzinie leśnictwa oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 2. posiadają minimum 5-letni staż pracy na stanowisku w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

II. Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zmianami).

III. Powyższe informacje wykonawca potwierdza podpisem na „Oświadczeniu Wykonawcy” będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

 

 1. KRYTERIUM OCENY OFERTY 

Kryterium oceny ofert stanowi cena ogółem.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na „Formularzu Oferty” stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego Zaproszenia do składania ofert, wraz z podpisanym „Oświadczeniem Wykonawcy” oraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętych kopertach na adres Starostwa Powiatowego            w Lwówku Śląskim, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, z dopiskiem „Oferta na usługę nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa ”, lub drogą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym, lub w formie skanów  na adres sekretariat@powiatlwowecki.pl, umieszczając w temacie : Oferta na usługę nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa”.

Oferty należy składać do dnia 29 grudnia 2014 r. do godz. 15.00.

Oferty złożone po terminie, bądź bez podpisanego „Oświadczenia Wykonawcy”
nie będą uwzględniane.

 

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY;

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierającą : nazwę (firmę), siedzibę
i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie www.bip.powiatlwowecki.pl

 

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WŁĄCZONE                 W TREŚĆ UMOWY.

Zakres nadzoru:

 1. dokonywanie przeglądów stanu lasu,
 2. wykonywanie nadzoru w zakresie podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów,  kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych oraz określanie tych zadań
  w projekcie decyzji, (art. 9 ustawy),
 3. przygotowywanie zarządzeń wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych
  w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym  trwałości lasów (art. 10 ust. 1 pkt 2  ustawy),
 4. wykonywanie nadzoru w zakresie wywiązywania się przez właścicieli lasów  z obowiązku  trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania (art.13 ust.1 ustawy),
 5. cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna (art. 14a ust. 3),
 6. przygotowanie projektów decyzji o przyznaniu dotacji z budżetu państwa
  na pokrycie kosztów zalesienia (art. 14 ust. 5),
 7. wykonywanie oceny udatności upraw leśnych (art. 14 ust. 7),
 8. przygotowywanie projektów decyzji i nadzorowanie wykonywania przez właścicieli lasów zadań wynikających z decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu ( art. 19 ust. 3),
 9. ustalanie   czynności   gospodarczych   nakazujących   wykonanie   zadań  określonych w uproszczonym planie urządzenia lasu oraz prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem przez właścicieli lasów tych czynności (art. 22 ust. 5 ustawy),
 10. opiniowanie wniosków właściciela lasu na pozyskanie drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów (art. 23 ust. 4),
 11. przygotowywanie projektów decyzji nakazujących wykonanie obowiązków wynikających z art. 13 ustawy o lasach lub zadań ujętych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu (art. 24),
 12. przygotowanie sprawozdania L-03 z załącznikiem.

Zamawiający dla potrzeb wykonania zamówienia dostarczy Wykonawcy:

 1. wykaz właścicieli lasów,
 2. urządzenia do cechowania drewna,
 3. posiadaną dokumentację urządzeniową.

Nadzór obejmuje lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa położone na terenie Powiatu Lwóweckiego o pow. wykazanej w ewidencji gruntów 974,06 ha, na obszarze działania Nadleśnictwa Lwówek Śląski., tj. gmina Lwówek Śląski (373,74 ha), miasto Lwówek Śląski (70,42 ha), gmina Lubomierz (309,00  ha), miasto Lubomierz (7,28 ha), gmina Wleń. (145,31 ha), miasto Wleń (4,90 ha), gmina Gryfów Śląski (56,57 ha), miasto Gryfów Śląski (6,84 ha).

 

 1. INNE INFORMACJE

a. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

b. Zamawiający zawrze umowę z tym wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

c. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty oraz bez podania przyczyn.

d. Ze względu na wartość zamówienia wykonawcom nie przysługuje prawo do składania odwołań ani protestów.

e. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony
na piśmie lub telefonicznie o wyborze oferty.

f. Oferty, które zostaną złożone staną się częścią dokumentacji postępowania.

g. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

 

 

                                                                                                                   Starosta Lwówecki
                                                                                                                -Józef Stanisław Mrówka

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Kobylak
Ilość wyświetleń: 1258
17 grudnia 2014 09:20 Alicja Kobylak - Dodanie załącznika [oswiadczenie_wykonawcy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2014 09:19 Alicja Kobylak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)