Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149 położona w obrębie 3 miasta Gryfów Śląski zabudowanej budynkiem prosektorium wraz z zabudową towarzyszącą

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej nr 149 o pow. 0,2952 ha położonej w obrębie Gryfów Śląski – 3, zabudowanej budynkiem prosektorium wraz z zabudową towarzyszącą.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 361.300,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych)

wadium – 37.000,00 zł   (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych).

 

Dla  w/w działki do ceny ustalonej  w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze JG1S/00023265/8.

 

Zgodnie z obowiązującym aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski numer XL/132/04 z dnia  30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Wojewody Dolnośląskiego z   23.02.2005 r. nr 34 poz. 761)  - przedmiotowa  nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej  w planie symbolem  17 MN/MW/U,  dla której podstawowym  przeznaczeniem jest zarówno zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) jak i wielorodzinna (MW) lub samodzielna zabudowa usługowa (U). Ponadto przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, II piętro, sala konferencyjna) o godz. 1100 .

 

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest obiektem prosektorium wraz z zabudową towarzyszącą - budynkiem byłej oczyszczalni ścieków i budynkiem gospodarczym  oraz częściowym zadrzewieniem niesklasyfikowanym. Nieruchomość ta  stanowi grunty sklasyfikowane jako inne tereny zabudowane Bi,  usytuowane  w strefie swobodnej zabudowy  miejskiej o charakterze mieszkalno - użytkowym, dostępne z wewnętrznej drogi dojazdowej.

W granicach działki nr 149  usytuowane są  następujące części składowe  nieruchomości:              budynek prosektorium, budynek  oczyszczalni ścieków, budynek gospodarczy, drzewostan.

Pierwszeństwo nabycia budynku prosektorium z ułamkowym udziałem w nieruchomości przysługuje obecnemu dzierżawcy.

 Budynek prosektorium stanowi wolnostojący obiekt użytkowy. Nieruchomość obejmująca przedmiotowy obiekt stanowi teren wydzielony z bazy budynkowej zespołu szpitalnego, wykorzystywany na cele użytkowo – usługowe. Jest to wolnostojący  jedno kondygnacyjny  niepodpiwniczony budynek  ogólnoużytkowy, wzniesiony sposobem tradycyjnym z cegły pełnej oraz bloczków gazobetonowych, z dwuspadowym płaskim stropodachem  o konstrukcji prefabrykowanej, pokrytym  papą na lepiku. W skład przedmiotowego budynku wchodzą pomieszczenia użytkowo – administracyjno – socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 153,70 m2 obejmujące: pomieszczenie sali sekcyjnej, pokój  przedsekcyjny, pomieszczenie chłodni wraz z przedsionkiem, pokój przygotowania zwłok, pomieszczenie kancelaryjno – biurowe, pokój personelu, pomieszczenie szatni dla personelu, pomieszczenie węzła sanitarnego z natryskiem, pomieszczenie WC  oraz pomieszczenie wentylatorni.

Przedmiotowy obiekt odznacza się przeciętnym zużyciem zarówno technicznym jak i ekonomicznym  oraz  przeciętnym  kształtem architektonicznym , usytuowany jest w strefie zabudowy  miejskiej, przylegający  do drogi dojazdowej,  sąsiadujący  z terenem  rozproszonej zabudowy  mieszkalno – użytkowej  o  dobrej  dostępności, dobrym   otoczeniu  i sąsiedztwie oraz dobrych warunkach przestrzennych. Przedmiotowy budynek posiada  dobrą funkcjonalność, usytuowany jest w przeciętnym oddaleniu od obiektów handlowych i komunikacyjnych oraz usługowych i kulturalnych usytuowanych w centrum zurbanizowanym miasta.

 

Dane techniczne obiektu

- kubatura obiektu                                                      -       878,00  m sześć.

- powierzchnia zabudowy                                         -       197,70  m2

- powierzchnia całkowita   ogółem                           -       153,70  m2

- okres eksploatacji budynku ustalono na około       -       35  lat                  

- Wyposażenie budynku w instalacje : wodno – kanalizacyjna, elektryczna,  CO, chłodnicza, wentylacyjna, deszczowa. 

 

Budynek oczyszczalni ścieków stanowi wolnostojący obiekt użytkowy. Nieruchomość obejmująca przedmiotowy obiekt stanowi teren wydzielony z bazy budynkowej zespołu szpitalnego, wykorzystywany na cele użytkowo – usługowe. 

Jest to dwuczłonowy, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek  ogólnoużytkowy, wzniesiony sposobem tradycyjnym z cegły pełnej z jednospadowym płaskim stropodachem  o konstrukcji prefabrykowanej, pokrytym  papą na lepiku.

W skład przedmiotowego budynku wchodzą dwa pomieszczenia ogólnoużytkowe  o łącznej  powierzchni użytkowej 52,80 m2 oraz betonowy okrągły zbiornik na ścieki.

Obecnie obiekt oczyszczalni ścieków jest wyłączony z użytkowania, w znacznym stopniu zaniedbany i zdewastowany. Wszelkie instalacje oraz urządzenia będące uprzednio na wyposażeniu obiektu, uległy  całkowitemu zużyciu lub zniszczeniu. Dokonano demontażu okien, drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych wrót metalowych. Przedmiotowy obiekt odznacza się  znacznym  zużyciem zarówno technicznym jak i ekonomicznym  oraz  przeciętnym  kształtem architektonicznym , usytuowany jest w strefie zabudowy  miejskiej, przylegający  do drogi dojazdowej,  sąsiadujący  z  terenem  rozproszonej zabudowy  mieszkalno – użytkowej,  o  dobrej  dostępności, dobrym  otoczeniu  i sąsiedztwie    oraz dobrych warunkach przestrzennych. Przedmiotowy budynek utracił swa pierwotną funkcję, usytuowany jest w przeciętnym oddaleniu od obiektów handlowych i komunikacyjnych oraz usługowych i kulturalnych usytuowanych w centrum zurbanizowanym miasta.

 

Dane techniczne obiektu

- kubatura obiektu                                                         - 153,00  m sześć.

- powierzchnia zabudowy                                            - 71,40  m2

- powierzchnia całkowita   ogółem                               -  52,80  m2

- okres eksploatacji budynku ustalono na około            -  50  lat .                              

 

- Wyposażenie budynku w instalacje : instalacje będące uprzednio na wyposażeniu obiektu takie jak instalacja elektryczna, instalacja wodno – kanalizacyjna uległy całkowitemu zużyciu lub zniszczeniu. Zbiornik  na ścieki całkowicie zasypany gruzem ceglanym. 

 

Budynek gospodarczy stanowi wolnostojący obiekt użytkowy. Nieruchomość obejmująca przedmiotowy obiekt stanowi teren wydzielony z bazy budynkowej zespołu szpitalnego, wykorzystywany na cele użytkowo – usługowe. 

Jest to wolnostojący  jednokondygnacyjny,  niepodpiwniczony budynek  ogólnoużytkowy, wzniesiony sposobem tradycyjnym z pustaków żużlobetonowych z wysokim poddaszem gospodarczym, dostępnym uprzednio z zewnętrznych metalowych schodów, z jednospadowym płaskim dachem  o konstrukcji drewnianej, pokrytym papą na deskowaniu.  

W skład przedmiotowego budynku wchodzą trzy pomieszczenia ogólno użytkowe usytuowane na parterze budynku oraz poddasze gospodarcze. Poddasze gospodarcze obiektu aktualnie jest niedostępne z uwagi na likwidację zewnętrznych schodów metalowych.

Obecnie obiekt gospodarczy jest  wyłączony z użytkowania w znacznym stopniu zaniedbany i zdewastowany. Wszelkie  instalacje  oraz urządzenia  będące uprzednio na wyposażeniu obiektu, uległy  całkowitemu zużyciu lub zniszczeniu. Dokonano demontażu okien, drzwi  zewnętrznych. Przedmiotowy obiekt odznacza się znacznym  zużyciem zarówno technicznym jak i ekonomicznym  oraz  przeciętnym  kształtem architektonicznym, usytuowany jest w strefie zabudowy  miejskiej, przylegający  do drogi dojazdowej,  sąsiadujący z terenem  rozproszonej zabudowy  mieszkalno – użytkowej  o  dobrej  dostępności,  dobrym   otoczeniu  i sąsiedztwie oraz dobrych warunkach przestrzennych. Przedmiotowy budynek posiada przeciętną funkcjonalność, usytuowany jest w przeciętnym oddaleniu od obiektów handlowych i komunikacyjnych oraz usługowych i kulturalnych usytuowanych w centrum zurbanizowanym miasta.

 

Dane techniczne obiektu

- kubatura obiektu                                                                 -  389,00  m sześć.

- powierzchnia zabudowy                                                    -  74,70  m2

- powierzchnia całkowita  ogółem                                        -  55,50  m2

- okres eksploatacji budynku ustalono na około                   -  30  lat .                              

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 14 stycznia 2016 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 .

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które w terminie wpłacą  wadium oraz  złożą  oświadczenie, że zapoznali  się z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz regulaminem przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

 

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

 

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

                                                        STAROSTA

                                                      Marcin Fluder

 

 

Lwówek Śląski, dnia 8 grudnia 2015 r.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2015 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Kobylak
Ilość wyświetleń: 960
19 stycznia 2016 15:28 Magdalena Szymańska - Dodanie załącznika [odwolanie_przetargu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2015 12:19 Alicja Kobylak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)