Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 150 położona w obrębie 3 miasta Gryfów Śląski zabudowanej budynkiem kotłowni wraz z zabudową towarzyszącą

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej nr 150 o pow. 0,2807 ha położonej w obrębie Gryfów Śląski – 3, zabudowanej budynkiem kotłowni wraz z zabudową towarzyszącą.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 142.100,00 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sto złotych)

wadium – 15.000,00 zł   (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

Dla  w/w działki do ceny ustalonej  w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze JG1S/00023265/8.

 

Zgodnie z obowiązującym aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski numer XL/132/04 z dnia  30 grudnia 2004 r. ( Dz. Urz. Wojewody Dolnośląskiego z   23.02.2005 r. nr 34 poz. 761)  - przedmiotowa  nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej  w planie symbolem  17 MN/MW/U,  dla której podstawowym  przeznaczeniem jest zarówno zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) jak i wielorodzinna (MW) lub samodzielna zabudowa usługowa (U). Ponadto przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, II piętro, sala konferencyjna) o godz. 1100 .

 

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest obiektem kotłowni wraz z zabudową towarzyszącą oraz częściowym zadrzewieniem niesklasyfikowanym. 

Nieruchomość ta stanowi grunty sklasyfikowane jako inne tereny zabudowane Bi,  usytuowane w strefie swobodnej zabudowy  miejskiej o charakterze mieszkalno- użytkowym,  dostępne z  drogi dojazdowej.

W granicach działki nr 150  usytuowane są  następujące części składowe  nieruchomości:              budynek kotłowni, budynek  zespołu garażowego, obiekt wiaty śmietnikowej, obiekt drogi asfaltowej, drzewostan.

 

Budynek kotłowni stanowi wolnostojący obiekt użytkowy. Nieruchomość obejmująca przedmiotowy obiekt stanowi teren wydzielony z bazy budynkowej zespołu szpitalnego, wykorzystywany na cele użytkowo – usługowe,  

Jest to trzyczłonowy, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek  ogólnoużytkowy, wzniesiony sposobem tradycyjnym z cegły pełnej, z jednospadowym płaskim stropodachem o konstrukcji prefabrykowanej, wspartym częściowo na słupach żelbetowych,  pokrytym  papą na lepiku.

W skład przedmiotowego budynku wchodzą, następujące pomieszczenia użytkowo – socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 347,00 m2 obejmujące: pomieszczenie kotłowni, pomieszczenie składu węgla, pomieszczenie żużlowni, pomieszczenie pompowni, pomieszczenie socjalne.

Obecnie obiekt kotłowni jest wyłączony z użytkowania w znacznym stopniu zaniedbany i zdewastowany. Wszelkie  instalacje  oraz urządzenia  będące uprzednio na wyposażeniu obiektu, uległy całkowitemu zużyciu lub zniszczeniu. Dokonano demontażu okien, drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych wrót  metalowych. Przedmiotowy obiekt odznacza się  znacznym zużyciem zarówno technicznym jak i ekonomicznym  oraz  przeciętnym  kształtem architektonicznym, usytuowany jest w strefie zabudowy miejskiej, przylegający do wewnętrznej drogi dojazdowej,  sąsiadujący  z  terenem  rozproszonej zabudowy  mieszkalno – użytkowej  o  dobrej  dostępności,  dobrym   otoczeniu  i sąsiedztwie oraz dobrych  warunkach przestrzennych. Przedmiotowy budynek utracił swą pierwotną funkcję, usytuowany jest w przeciętnym oddaleniu od obiektów handlowych i komunikacyjnych oraz usługowych i kulturalnych usytuowanych w centrum zurbanizowanym miasta.

Dane techniczne obiektu

 

- kubatura obiektu                                                                   -    1 803,00  m sześć.

- powierzchnia zabudowy                                                       -       234,00  m2

- powierzchnia całkowita   ogółem                                          -       347,00  m2

- okres eksploatacji budynku ustalono na około                      -       50  lat .                              

 

 

Budynek zespołu garażowego stanowi wolnostojący obiekt użytkowy. Nieruchomość obejmująca przedmiotowy obiekt  stanowi teren wydzielony z bazy budynkowej zespołu szpitalnego, wykorzystywany na cele użytkowo – usługowe,  

Jest to wolnostojący  jedno kondygnacyjny  nie podpiwniczony budynek  ogólno użytkowy, wzniesiony sposobem tradycyjnym z pustaków żużlobetonowych  z   jednospadowym, płaskim stropodachem  o konstrukcji prefabrykowanej, pokrytym  papą na lepiku.

W skład przedmiotowego budynku wchodzą  cztery boksy garażowe o łącznej  powierzchni użytkowej  69,00 m2 zaopatrzone w dwu skrzydłowe wrota stalowe.

Obecnie obiekt zespołu garażowego jest  aktualnie nieużytkowany w znacznym stopniu zaniedbany i zdewastowany. Przedmiotowy obiekt odznacza się  znacznym  zużyciem zarówno technicznym jak i ekonomicznym  oraz  przeciętnym  kształtem architektonicznym, usytuowany jest w strefie zabudowy  miejskiej, przylegający  do drogi dojazdowej,  sąsiadujący  z  terenem  rozproszonej zabudowy  mieszkalno – użytkowej  o dobrej  dostępności,  dobrym   otoczeniu  i sąsiedztwie  oraz  dobrych  warunkach przestrzennych. Przedmiotowy budynek, usytuowany jest w przeciętnym oddaleniu od obiektów handlowych i komunikacyjnych oraz usługowych i kulturalnych usytuowanych w centrum zurbanizowanym miasta .

 

Dane techniczne obiektu

- kubatura obiektu   ustalona dla potrzeb wyceny                    -       296,00  m sześć.

- powierzchnia zabudowy                                                       -         87,00  m2

- powierzchnia całkowita   ogółem                                       -         69,00  m2

- okres eksploatacji budynku ustalono na około                       -         25 lat                           

-wyposażenie budynku w instalacje :  elektryczna, odgromowa 

 

 

Obiekt wiaty śmietnikowej stanowi  wolnostojący obiekt  użytkowy. Nieruchomość obejmująca przedmiotowy obiekt  stanowi teren  wydzielony z  bazy  budynkowej  zespołu szpitalnego, wykorzystywany na cele użytkowo – usługowe,  

Jest to wolnostojący, jednokondygnacyjny, obiekt ogólnoużytkowy, częściowo osłoniętej  wiaty śmietnikowej wzniesiony sposobem tradycyjnym z cegły pełnej z jednospadowym, płaskim zadaszeniem o konstrukcji metalowej, pokrytym eternitem falistym. 

W skład przedmiotowego budynku wchodzą dwa pomieszczenia boksów śmietnikowych. 

Obecnie obiekt wiaty śmietnikowej jest częściowo użytkowany w znacznym stopniu zaniedbany i zdewastowany. Zadaszenie z  eternitu falistego uległo całkowitemu zużyciu i zostało  usunięte.

Przedmiotowy obiekt odznacza się znacznym zużyciem zarówno technicznym jak i ekonomicznym  oraz  przeciętnym  kształtem architektonicznym, usytuowany jest w strefie zabudowy  miejskiej, przylegający  do drogi dojazdowej,  sąsiadujący  z terenem  rozproszonej zabudowy  mieszkalno – użytkowej o dobrej  dostępności , dobrym  otoczeniu  i sąsiedztwie oraz dobrych warunkach przestrzennych. Przedmiotowy obiekt posiada przeciętną funkcjonalność, usytuowany jest w przeciętnym oddaleniu od obiektów handlowych i komunikacyjnych oraz usługowych i kulturalnych usytuowanych w centrum zurbanizowanym miasta .

 

Dane techniczne obiektu

- kubatura obiektu                                                       -         76,00  m sześć.

- powierzchnia zabudowy                                            -         34,70  m2

- powierzchnia całkowita  ogółem                                -         25,90  m2

- okres eksploatacji budynku ustalono na około           -         25  lat .                              

- wyposażenie budynku w instalacje :   -  brak

 

Obiekt drogi asfaltowej stanowi element infrastruktury użytkowej nieruchomości. Nieruchomość obejmująca przedmiotowy obiekt stanowi teren wydzielony z bazy  budynkowej  zespołu szpitalnego, wykorzystywany na cele użytkowo – usługowe. Przedmiotowy obiekt stanowi utwardzoną drogę dojazdową, usytuowaną pomiędzy  obiektem kotłowni  a  obiektem zespołu garażowego  i wiaty śmietnikowej,  posiadający  nawierzchnię z  asfaltu  lanego  na podsypce  żwirowo – piaskowej, z częściową obudową z krawężników.

Przedmiotowy obiekt odznacza się znacznym zużyciem zarówno technicznym jak                            i ekonomicznym, usytuowany jest w strefie zabudowy  miejskiej,  sąsiadujący  z  terenem  rozproszonej zabudowy  mieszkalno – użytkowej  o  dobrej  dostępności, dobrym   otoczeniu  i sąsiedztwie  oraz  dobrych  warunkach przestrzennych.

Nawierzchnia asfaltowa jest częściowo  spękana i wykruszona. 

Dane techniczne obiektu

- średnia grubość  nawierzchni                                               -          0,05  m  

-  powierzchnia zabudowy drogi o nawierzchni   asfaltowej            -       90,00 m2

- okres eksploatacji obiektu ustalono na  około                                   -        20 lat .

 

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 15 stycznia 2016 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 .

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które w terminie wpłacą  wadium oraz  złożą  oświadczenie, że zapoznali  się z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz regulaminem przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

 

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

 

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

                                                        STAROSTA

                                                     Marcin Fluder

 

 

Lwówek Śląski, dnia 8 grudnia 2015 r.

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2015 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Kobylak
Ilość wyświetleń: 870
15 grudnia 2015 12:22 Alicja Kobylak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)