Przetargi

Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia przetargu tj. kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Lwówek Śląski, dnia 14 kwietnia 2017r.

OR.272.44.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Lwówecki
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

II. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego tj. kosztorysów inwestorskich
  i przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
  , w związku z realizacją projektu pn. „Dobry zawód twoją szansą – poprawa warunków nauczania w szkołach zawodowych powiatów lwóweckiego
  i bolesławieckiego (dot. pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz mechatroniki samochodowej ZSET w Rakowicach Wlk, pracowni Leśnej w ZOSiZ
  w Gryfowie Śląskim, pracowni sieci komputerowych oraz diagnostyki i naprawy UTK
  w ZSOiZ w Lwówku Śląskim oraz dostosowanie do osób niepełnosprawnych toalet
  w ZSET w Rakowicach Wlk. i ZPEW w Lwówku Śląskim.  
 2. Dokumentacja w swoim zakresem będzie obejmowała roboty budowlane
  w szczególności:

2.1 w zakresie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz mechatroniki samochodowej ZSET w Rakowicach Wlk):

zakup i montaż automatycznych rolet okiennych, wymiany oświetlenia w zakresie stanowiska serwisowo-komputerowego i dostosowane go do standardów BHP, wymianę podłogi na antypoślizgową, zgodnie z wymogami BHP, szpachlowanie ścian wraz z malowaniem, zakup i montaż klimatyzatora ściennego, montaż nowych drzwi niezależnych od bramy wjazdowej.

2.2 w zakresie pracowni leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim: wymiana instalacji elektrycznej oraz uzupełnienie ubytków w zniszczonym podłożu betonowym i położenie paneli podłogowych,

2.3 w zakresie pracowni sieci komputerowych oraz diagnostyki i naprawy UTK w ZSOiZ
w Lwówku Śląskim:

wymiana wykładziny podłogowej na spełniającą wymogi BHP, wymiana drzwi wejściowych do sali, wymiana instalacji elektrycznej, zakup i montaż żaluzji.

2.4 w zakresie dostosowania toalet do osób niepełnosprawnych w ZSET w Rakowicach Wlk. i  ZPEW w Lwówka Śl., poszerzenie wejścia, postawienie ścianki działowej, dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż armatury wodno-kanalizacyjnej, instalacja elektryczna z montażem opraw i osprzętu.

3. Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

3.1. zapisy w kosztorysie inwestorskim  oraz przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie mogą naruszać ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Wykonawca przy opracowywaniu powyższej dokumentacji, która następnie służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastosowane materiały i urządzenia nie mogą być opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a wskazane muszą zawierać zapis „lub równoważne”.

Przy użyciu zapisów: dopuszcza się rozwiązania równoważne projektant załączy do dokumentacji kartę rozwiązań równoważnych, w której opisuje możliwie dokładnie kryteria /parametry/  decydujące o równoważności.)

4. Przed złożeniem dokumentacji należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych. Koncepcja musi uzyskać akceptacje Zamawiającego.

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań kosztorysowych.

 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości:

6.1. kosztorys inwestorski – 2 egz.,

6.2. przedmiar robót - 2 egz.,

6.3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz.

 

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej
w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz. (kosztorys i przedmiar robót
w ATH)

IV OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zadania: 21 dni od dnia podpisania umowy.

2. Warunki płatności: 21 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia i doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, wystawioną przez Wykonawcę.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej
Tel. 75 782 21 49, e-mail: promocja@powiatlwowecki.pl

 

 

 

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonali   kosztorysy i przedmiary robót wewnętrznych wykończeniowych w tym łazienek –– o wartości inwestycji co najmniej 50.000,00 złotych brutto każdy
z kosztorysów; (do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych usług),

2)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, (do oferty należy dołączyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca)

VI MIEJSCE O RAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin złożenia oferty:    24 kwietnia 2017r. godz. 12.00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

Oferty należy złożyć w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną: fax: 757823654 e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl pod warunkiem, że oferta w formie pisemnej zostanie niezwłocznie przesłana) na adres Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski.

VII KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 1. Wybór oferty zastanie dokonany na podstawie kryterium oceny: najniższa cena.
 2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn zm) za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Wykonawca winien podać cenę zgodnie z załączonym wzorem oferty – Załącznik nr 1 .
 3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu zamówienia.

 

VIII. Pozostałe informacje

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

 

IX ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1- wzór formularza ofertowego.

Załącznik 2 - wzór umowy

 

                                                                                              ……………………………..

                                                                                                          (podpis)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2017 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 886
26 kwietnia 2017 10:47 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 kwietnia 2017 13:52 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [umowa_z_wykonawca_wzor.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 kwietnia 2017 13:51 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)