Przetargi

Wymiany pionu wodnego, doprowadzającego wodę do pracowni chemicznej w ZSOiZ w Lwówku Śląskim

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

Lwówek Śląski, dnia 17.05.2017r. 

W związku z realizacją projektu pt: Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.

Powiat Lwówecki 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na wykonanie: 

wymiany pionu wodnego, doprowadzającego wodę do pracowni chemicznej w ZSOiZ
w Lwówku Śląskim.

Zakres robót obejmuje między innymi: przebicie otworów, demontaż starego i założenie nowego rurociągu, nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów, wykonanie podłączenia pionu –zakres robót został określony w załączonym do zapytania przedmiarze robót .

I  OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

14 dni od dni podpisania umowy.

II.  ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Oferta powinna zostać sporządzona według załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela firmy. Zamawiający wymaga złożenia oferty na całość zadania i nie dopuszcza ofert częściowych.

2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena wraz z podatkiem VAT.
(Uwaga: Zamawiający przy wyborze oferty będzie oceniał cenę za całość zadania

3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

4. Podana w ofercie cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe kompletne, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego.

5. Rozliczenie nastąpi po odbiorze robót budowlanych przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6.Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie www.bip.powiatlwówecki.pl w zakładce przetargi.

8. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

9. Ofertę należy sporządzić według załączonego poniżej wzoru oferty (załącznika nr 2)
i złożyć do dnia 22 maja 2017r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski. Sekretariat czynny w godzinach od 7.30 do 15.30

Osoba uprawniona do kontaktów:

Dawid Kopeć Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji

Tel. 75 7822149

e:mail: promocja@powiatlwowecki.pl

fax. 75 7823654

                                                                                                    ……………………………

                                                                                                          (podpis)                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ZAŁĄCZNIKI

  1. Obmiar robót.
  2. Wzór formularza ofertowego.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 08:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 763
25 maja 2017 10:11 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 maja 2017 10:11 Dawid Kopeć - Usunięcie załącznika [wyniki_postepowania.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 maja 2017 10:10 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)