Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 309/38 o pow.23 m2 położona w Rakowicach Wielkich wraz z udziałem w działce nr 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przewidzianej na cele zabudowy boksem garażowym, położonej w Rakowicach Wielkich gmina Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 309/38 o pow. 23 m2wraz z udziałem w działce nr 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części.

 

Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 5.000,00 zł.

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: dz. nr 309/38 – KW JG1S/00024134/8, dz. nr 309/49 – KW JG1S/00025553/8.

 

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Wielkie. Zgodnie z planem działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1KG i przeznaczona jest na cele terenów zabudowy garażowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, II piętro, sala konferencyjna) o godz. 1000  

 

Przeznaczona do sprzedaży dz. nr 309/38 wraz z udziałem w działce nr 309/49 wynoszącym 1/24 części położona w Rakowicach Wielkich to niezabudowana działka położona w kompleksie zabudowy garażowej. Składnikami kompleksu są grunty zabudowane, na których posadowione są ciągi segmentów garażowych, grunty niezabudowane wydzielone pod przyszłe garaże oraz pod drogę stanowiącą dojazd do istniejących i przyszłych garaży. Kompleks zabudowy garażowej zlokalizowany jest środkowej części miejscowości. Teren garaży leży na zapleczu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Od stron południowej i wschodniej działki ograniczone są drogami asfaltowymi, a od stron północnej i zachodniej przydomowym ogrodem działkowym. Nieruchomość położona jest na terenie wyposażonym w energię elektryczną, w wodę, w kanalizację.

 

Grunty te sklasyfikowane są jako: dz. nr 309/37 RIIIb – grunty orne, dz. nr 309/49 RIIIb, RIVa, - grunty orne i  PsV - pastwiska trwałe.

Dla w/w nieruchomości do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w terminie  do  dnia 14 czerwca 2017 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank PKO BP S.A. nr  72 1020 5226 0000 6102 0546 2355.    

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem  3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi na konto z którego dokonano wpłaty na konto Powiatu Lwóweckiego.

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które w terminie wpłacą  wadium oraz  złożą  oświadczenie, że zapoznali  się  z  przedmiotem  przetargu,  treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz regulaminem przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

 

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

 

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

 

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2016 r. poz. 1061 ze zm.).

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl a dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro  pokój 111), pod nr tel. (075) 782  28  94.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu

                                              

                                                                                              STAROSTA

                                                                                             Marcin Fluder

 

                                              

Lwówek Śląski, dnia 16 maja 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 maja 2017 08:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Kobylak
Ilość wyświetleń: 885
19 maja 2017 08:00 Alicja Kobylak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)