Przetargi

Zaproszenie do składania ofert: Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 350 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze gmin Gryfów Śląski, Lwówek Śląski.

                                                                                  Lwówek Śląski, dnia 30 maja 2017 r.

OR.272.56.2017

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

pn. „Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 350 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze gmin Gryfów Śląski, Lwówek Śląski.”

 

Zamawiający:

Powiat Lwówecki

Adres do korespondencji: ul. Szpitalna nr 4, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 51 73

Zaprasza do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmian.)

Przedmiotem zamówienia jest: Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 350 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze gmin Gryfów Śląski, Lwówek Śląski.

1.      Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres jest określony w załączniku nr 1 – warunkach technicznych.

a)      Zamawiający dopuszcza, za zgodą wykonawcy, możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zakładanych gniazdowo punktów w zależności od posiadanych środków finansowych,

b)      W celu zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów do wykonania przyjmie się średnią cenę jednego punktu wyliczoną wg złożonej oferty (cena brutto oferty/350 = cena jednego punktu)

 

2.      Termin realizacji zamówienia: 16 października 2017 r.


3.      Kryteria oceny ofert: 100% cena

3.1      Cena całości zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3.2      Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną brutto.

 

  1. 4.      Termin i miejsce złożenia oferty:

4.1      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na „Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 350 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze gmin Gryfów Śląski, Lwówek Śląski” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna nr 4, II piętro Sekretariat, w terminie do dnia 6 czerwca 2017 roku do godz. 15.30.

4.2      O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

4.3      Nie będą rozpatrywane oferty błędnie opisane, a także te które zostaną złożone albo wpłyną po w/w terminie.

4.4      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 5.      Termin i miejsce otwarcia ofert:

5.1      Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia  9 czerwca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim

5.2      O wynikach Oferenci zostaną poinformowani w terminie 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia zapytania.

 

6.      Sposób przygotowania oferty:

6.1      Zaleca się złożenie oferty na załączonym wzorze – Formularz oferty.

6.2      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na „Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 350 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze gmin Gryfów Śląski, Lwówek Śląski”.

6.3      Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

6.4      Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

7.      Informacje dodatkowe:

7.1      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 43 pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z  2016 r.  poz. 1629 ze zm.).

7.2      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

8.      Dodatkowe informacje na temat niniejszego postępowania można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna nr 4, pokój 113) lub pod numerem telefonu 75 782 51 73, w godzinach 8.00-15.00

9.      Załączniki:

9.1      Załącznik nr 1 (Warunki techniczne)

9.2      Załącznik nr 2 (Oferta wykonawcy)

9.3      Załącznik nr 3 (Projekt umowy)

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2017 08:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 806
20 czerwca 2017 11:57 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2017 08:53 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__umowa_osnowa_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2017 08:52 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__oferta_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)