Przetargi

Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki: Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 7.2. – Inwestycje w edukacje ponadgimnazjalną w tym zawodową Ptojekt pn. „Dobry zawód twoją szansą – poprawa warunków
nauczania w szkołach zawodowych powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady
pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lwówecki, krajowy numer identyfikacyjny 230821606, ul. Szpitalna 4 , 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48757823650, , e-mail
or@powiatlwowecki.pl, , faks +48757823654.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatlwowecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający,
czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiatlwowecki.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.powiatlwowecki.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ogłoszenie nr 564618-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób
niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim
Numer referencyjny: OR.272.61.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3 części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I – Wykonywanie robót związanych z remontem pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych
w Rakowicach Wielkich. Część II – Wykonanie remontu pracowni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim przy ul. H. Brodatego nr 1 oraz dostosowanie dla osób
niepełnosprawnych toalety w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9. Część III – Wykonanie remontu pracowni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Gryfowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 20
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45310000-3
45330000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-10-30
II.9) Informacje dodatkowe: Część I - od dnia podpisania umowy do 30 października 2017 r. Część II - od dnia podpisania umowy do 30 października 2017 r. Część III - od dnia podpisania umowy do 30
października 2017 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 30 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót
stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącą członkiem
właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed
upływem terminu składania ofert: - wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia podobne, tj. polegające na remoncie w zakresie ogólnobudowlanym budynku o wartości robót nie mniejszej niż 30 000,00 zł
brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) za każdą robotę;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 30 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy) – dotyczy Części I-III zamówienia, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 2 SIWZ – dotyczy Części I –III
zamówienia, c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią załącznika nr 3 SIWZ, odpowiednio do Części, w
której składana jest oferta. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w wysokości : dla Części I 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) dla Części II
300,00 zł (słownie: trzysta złotych) dla Części III 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1. Pieniądzu, 2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. Gwarancjach bankowych, 2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. Poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2007.42.275 j.t. z późn. zm.). 3. Wadium
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 15.1.1. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę
jest obligatoryjne (w przypadku złożenia wadium w pieniądzu), jednakże nie wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4. Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr PKO Bank Polski SA 72 1020 5226 0000 6102 0546 2355 Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium - Remont pracowni szkolnych w
ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim ………………………………..
(wpisać nr części) ”. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59 – 600 Lwówek Śląski, – pokój 217 Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie na dostarczonej przez siebie kserokopii. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt. 11.2.2. do 11.2.5., wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest
wnoszone i winno zawierać następujące elementy: 6.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 6.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 6.3. Kwotę gwarancji lub poręczenia, 6.4. Termin
ważności wadium, 6.5. W przypadku Konsorcjum w treści dokumentu należy zaznaczyć zapis, że dotyczy ona Konsorcjum, 7. Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 7.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 7.2. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 7.3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 7.4.
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 8. Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art.
46 Ustawy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej: 1) na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a) wystąpienia warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią , przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b) istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem; c) braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikająca z
obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności; d) zmiany osób wykonujących umowę po stronie Wykonawcy, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod
warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w pkt
9.3.1. SIWZ; e) wstrzymania robót przez Zamawiającego; f) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) Ustawy. g) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. Wszystkie zmiany umowy dokonywane
będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ppkt a) termin wykonania umowy, może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usunięcie skutków oddziaływania
tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy; 2) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt a-c
konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa; Wszystkie zmiany
umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-24, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Wykonywanie robót związanych z remontem pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie remontu pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej Zespołu Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach
Wielkich. Roboty budowlane obejmuje: demontaż istniejącej stolarki okiennej - ramy stalowe wypełnione pojedynczym szkłem i zamontowanie stolarki okiennej. Demontaż stalowych pełnych drzwi zewnętrznych
zamurowanie do wysokości parapetu otworu w ścianie zewnętrznej. Demontaż drzwi wewnętrznych w przejściu do stacji diagnostycznej, zamurowanie otworu w ścianie między stacją diagnostyczną a pracownią
mechatroniki i elektrotechniki. Wykonanie otworu oraz osadzenie drzwi wewnętrznych 100x210 cm w ścianie między izbami pracowni mechatroniki i elektrotechniki. Uzupełnienie tynków po zamurowaniach i
malowanie. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowych na kleju "spawane" - cokół wklęsły zaokrąglony wys. 10 cm wyrównanie posadzki poprzez wylewkę gr. ok. 4 cm ze
zbrojeniem rozproszonym na uprzednio zagruntowane podłoże gruntem szczepnym wylewka samopoziomująca ok. 1 cm. Wykładzina podłogowa z PVC obiektowa (homogeniczna) Elektra 43 grub. 4 mm
(przewodząca), uwaga: podłoże po wykonaniu podzielić na pola ok. 3 x3 m poprzez nacięcia dylatacyjne które należy wypełnić masą silikonową. Prace wykończeniowe malarskie - ściany pracowni mechatroniki i
elektrotechniki malować farbami lateksowymi : stopień połysku: satynowy połysk, siła krycia: klasa 2 (skala od 1 do 5, gdzie 5 najgorsza) odporność na szorowanie: klasa 1(skala od 1 do 5, gdzie 5 najgorsza)
dopuszczalna zawartość LZO (lotne związki organiczne): < 1 g/l LZO, Wymiana na nową stolarkę drzwiową. Wentylacja - istniejąca, należy uzupełnić kratki, oraz zainstalować instalacje chłodu tz. Split. Wymiana
instalacji elektrycznej - oświetlenia. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót ( za. 5.1. ) i STWOR (zał. 5.2, )
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1 , 45310000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część 2 Nazwa: Wykonanie remontu pracowni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim przy ul. H. Brodatego nr 1 oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety  w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. W pracowni sieci komputerowych oraz diagnostyki i naprawy UTK w ZSOiZ w Lwówku Śląskim: wymiana wykładziny podłogowej,
wymiana drzwi wejściowych do sali , wymiana instalacji elektrycznej zasilania oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego sieci komputerowej (element zawiera wartość okablowania i gniazd bez tablicy
rozdzielczej i WLZ do tablicy głównej szkoły), zakup i montaż rolet materiałowych w kasecie przyciemniające 1500x2600 mm (4 szt), malowanie pomieszczenia. 2. W Zespole Placówek Edukacyjno –
Wychowawczych w Lwówku Śląskim dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety tj. : wyburzenia – wyburzenia całkowite ścianek działowych wg rzutu pomieszczeń, wykonanie w istniejącej ścianie
konstrukcyjnej wnęki na głębokość około 15 cm w celu zapewnienia odpowiednich wymiarów pomieszczenia. Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych. Stolarka drzwiowa – projektuje się wymianę istniejących
drzwi wewnętrznych do toalet na drzwi 90/200 w ościeżnicach regulowanych, ze szczeliną wentylacyjną. Wykończenie ścian – do wysokości 210 cm wykończona okładziną z płytek gres o wymiarach min 30/30 cm;
powyżej malowane farbami zmywalnymi; Posadzki płytki gres min 30/30 cm; Wentylacja – grawitacyjna, nawiew poprzez nowe nawiewniki higrosterowane, które mają być zamontowane w ramie istniejących okien,
wywiew przez istniejące kanały wentylacyjne w kominie, na wylocie przewodu wentylacyjnego należy zamontować wentylator wspomagający wywiew o przedłużonym czasie działania, zsynchronizowanych z
oświetleniem toalety. Armatura sanitarna – zaprojektowano toalety dla niepełnosprawnych, które należy wyposażyć w armaturę sanitarną i baterie dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z
odpowiednimi poręczami i pochwytami. Wyposażenie toalet podstawowe: umywalka, miska ustępowa wisząca na stelażu, deska wolno opadająca, lustro z półką, grzejnik istniejący, pojemnik na papier toaletowy,
kosz na odpady, dozownik mydła w płynie. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót (zał. 6.1 i 6.2) i STWiOR (zał. 6.2. i 6.3)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1 , 45310000-3 , 45330000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie remontu pracowni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 20
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W pracowni leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim: wymiana instalacji elektrycznej, sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z
rastrami o wymiarach 600x600 mm. Obudowa rur nad wejściem do pracowni leśnej wykonana w technologii lekkiej z płyt gipsowo – kartonowych na stelażu systemowym profil C75 mm, 1x 12,5 mm GKB.
wentylacja istniejąca - należy zamontować nawiewniki w suficie podwieszanym oraz kratki oraz uzupełnienie ubytków w zniszczonym podłożu betonowym i położenie podłogi z tworzyw sztucznych z warstwą
izolacyjną, rulonowych na kleju "spawane" - cokół wklęsły zaokrąglony wys. 10 cm. Wyrównanie posadzki poprzez wylewkę gr. ok. 4 cm ze zbrojeniem rozproszonym na uprzednio zagruntowane podłoże gruntem
szczepnym wylewka samopoziomująca ok. 1 cm. Wykładzina podłogowa z PVC obiektowa (homogeniczna) grub. 4 mm (przewodząca). Podłoże po wykonaniu podzielić na pola ok. 3 x3 m poprzez nacięcia
dylatacyjne które należy wypełnić masą silikonową. Malowanie - ściany pracowni leśnej malować farbami lateksowymi, stopień połysku: satynowy połysk, siła krycia: klasa 2 (skala od 1 do 5, gdzie 5 najgorsza),
odporność na szorowanie: klasa 1(skala od 1 do 5, gdzie 5 najgorsza), dopuszczalna zawartość LZO (lotne związki organiczne): < 1 g/l LZO. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót (zał. 7.1) i
STWiOR (zał. 7.2)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 sierpnia 2017 15:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 736
17 października 2017 13:35 Dawid Kopeć - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
17 października 2017 13:35 Dawid Kopeć - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
17 października 2017 13:35 Dawid Kopeć - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)