Przetargi

Wyposażenie placu imprezy pn. Dolnośląski Festiwal Dary Lasu w energię elektryczną i scenę z nagłośnieniem

Lwówek Śląski, dnia 29 sierpnia 2017 roku

Powiat Lwówecki

ul. Szpitalna 4

59-600 Lwówek Śląski

                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE

         Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej  na wyposażenie placu imprezy pn. Dolnośląski Festiwal Dary Lasu w energię elektryczną i scenę wraz z scenotechniką.

  1. Zadanie obejmuje komplet działań niezbędnych do dostarczenia energii elektrycznej do skrzynek energetycznych rozmieszczonych na placu, z zastrzeżeniem, że od skrzynek energetycznych do indywidualnych stoisk wystawienniczych odległość nie może być  większa niż 25m, a doprowadzenie energii od skrzynek energetycznych do stoisk leży po stronie poszczególnych wystawców.
  2. Obowiązki Wykonawcy polegają na dopełnieniu wszystkich formalności prawnych, umownych i realizacyjnych, zapewniających dostarczenie energii elektrycznej oraz ustawienie i podłączenie pięciu skrzynek energetycznych na rynku (Plac Wolności) we Lwówku Śląskim, w celu obsługi imprezy. Skrzynki zostaną ustawione w miejscach wskazanych przez zamawiającego, umożliwiając podpięcie zasilania do stoisk wystawienniczych i sceny. Skrzynka energetyczna przy scenie musi obsłużyć moc do 60kW, pozostałe cztery do 25kW. Całkowita moc na placu, w trakcie trwania imprezy jest szacowana na 160kW. Dostawa energii musi być zagwarantowana w dniu 29.09.2017r. (jeden agregat do zasilania skrzynki przy scenie) w godzinach od 14.00 do 18.00. oraz w dniu 30.09.2017r. od 09:00 do 22:00. Ponadto wykonawca zapewni oświetlenie garderoby (montaż lampy, podłączenie do skrzynki elektrycznej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia).
  3. Scena i scenotechnika. Wykonawca zapewni scenę wraz z scenotechniką o następujących parametrach:

a)      podest sceniczny o wymiarach 7m x 6m, wys. 1.3m.

b)      zadaszenie sceniczne o wymiarach odpowiednich do podestu scenicznego.

c)      nagłośnienie ( głośniki 2 x 2000W, mikser 24 kanałowy, 10 mikrofonów, 3 mikrofony bezprzewodowe, trzy monitory odsłuchowe, odtwarzacz CD, zadaszenie nad stół mikserski).

d)      oświetlenie sceniczne 16szt. PAR 64 plus 6 reflektorów LED wraz z mikserem.

e)      systemu nagłaśniającego i oświetlenia razem z odsłuchami i regulacją świateł,

f)        trzech krzeseł bez bocznych oparć,

g)      możliwość podłączenia laptopa/minidiscka. Mały jack

h)      możliwość podłączenia 3 mikroportów 3 x duży Jack możliwość podłączenia keyboardu jeden Duży Jack stereo

i)        dodatkowe kolumny głośnikowe (2 x 500W) wzmacniacz, mikser i mikrofon bezprzewodowy do nagłośnienia dodatkowej strefy na terenie imprezy wskazanej przez Zamawiającego.

j)        obsługa sceny, nagłośnienia i oświetlenia w dniu imprezy od godz. 10.00 – 22.00.

Scenę należy rozłożyć w dniu 29.09.2017r. do godziny 20:00 i złożyć w dniu 1.09.2017 do godziny 15:00. Zamawiający zapewnia ochronę sceny i placu od dnia 29.09.2017 godzi. 20:00 do dnia 1.09.2017 godzina 15:00 

1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu do dnia 5 września 2017 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4,
59-600 Lwówek Śląski lub przesłać na adres e-mail: promocja@powiatlwowecki.pl

2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1 kryterium: Cena - waga 100%

Sposób oceny ofert:

C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert

4. Opis warunków udziału w postępowaniu:

a) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie
z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub inny dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. W cenie oferty należy wliczyć wszystkie koszty.

b) Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Ofertę cenową na podanym formularzu zał. Nr  1

5. Termin realizacji : 29-30.09.2017. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania rachunku  lub faktury VAT.

6. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu   6.09.2017.                

do godz. 15:30.

7.Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Informacji na temat postępowania udziela: Dawid Kopeć  Tel. 75 782 2149, e:mail: promocja@powiatlwowecki.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2017 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 596
08 września 2017 10:56 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 sierpnia 2017 11:39 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 sierpnia 2017 11:38 Dawid Kopeć - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)