Przetargi

Wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki: Wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, Zespole
Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjn Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 7.2. – Inwestycje w edukacje ponadgimnazjalną w tym zawodową, Projekt pn.: Dobry zawód twoją szansą – poprawa warunków
nauczania w szkołach zawodowych powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady
pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lwówecki, krajowy numer identyfikacyjny 230821606, ul. Szpitalna 4 , 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48757823650, e-mail
or@powiatlwowecki.pl, faks +48757823654.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatlwowecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający,
czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiatlwowecki.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatlwowecki.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Gryfowie Śląskim, Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Numer referencyjny: OR.272.95.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Na wszystkie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 CZĘŚĆ: Dostawa i montaż sprzętu informatycznego do pracowni biologicznej i komputerowej - ZPEW w Lwówku
Śląskim, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ 2 CZĘŚĆ: Dostawa i montaż sprzętu do pracowni mechatroniki, elektrotechniki i elektroniki samochodowej w ZSET w Rakowicach Wielkich, zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SIWZ 3 CZĘŚĆ: Dostawa i montaż mebli do pracowni żywienia i usług gastronomicznych w ZSET w Rakowicach Wielkich, biologicznej i komputerowej w ZPEW w Lwówku Śląskim,
pracowni mechatroniki, elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz pracowni - technik żywienia i usług gastronomicznych w ZSET w Rakowicach Wielkich, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 4 Część:
Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej - ZPEW w Lwówku Śląskim, leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śl. komputerowej - ZPEW w Lwówku Śląskim, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do
SIWZ 5 Część: dostawa i montaż wyposażania do pracowni technik żywienia i usług gastronomicznych - ZSET w Rakowicach Wielkich zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39160000-1
30200000-1
48000000-8
38000000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-11-15
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie Części 1 a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania
ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej jedno (1) zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę wraz z instalacją komputerów
stacjonarnych i/lub mobilnych o wartości 50.000,00 zł brutto, b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną
osobą o wykształceniu informatycznym posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w obsłudze sprzętu komputerowego. W zakresie Części 2 a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co
najmniej jedno (1) zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę wraz z instalacją zestawów panelowych umożliwiających naukę zawodu mechanika samochodowego, gdzie wartość dostawy wyniosła nie
mniej niż 200.000,00 zł brutto. W zakresie Części 3 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu
składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dwa (2) zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę mebli wraz z ich ustawieniem o
wartości 50.000,00 zł brutto każda. W zakresie Części 4 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu
składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dwa (2) zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę pomocy dydaktycznych każde o
wartości 20.000,00 zł brutto. W zakresie Części 5 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu
składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dwa (2) zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu gastronomicznego
wartości 50.000,00 zł brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Wykaz dostaw odpowiednio do części wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z treścią załącznika nr 11 do Tomu I SIWZ, Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykaz osób – w zakresie Części 1, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 8 SIWZ,
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 400,00 zł - na 1 cześć zamówienia, 400,00 zł- na 2 cześć zamówienia, 400,00 zł - na 3 cześć zamówienia, 400,00
zł- na 4 cześć zamówienia, 400,00 zł - na 5 cześć zamówienia przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 r. Nr 42, poz.
275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją
bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego w banku: PKO Bank Polski SA 72 1020 5226
0000 6102 0546 2355 z adnotacją: "Wadium - nr sprawy: OR.272………..2017 Wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim i Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim część…………………...(wpisać nr części). Wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz odpowiedni oryginał dokumentu winien być złożony u Zamawiającego, w pok. nr 222 Sekretariat II piętro ul. Szpitalna 4 w terminie wyznaczonym
dla złożenia oferty. 4. Zwrot wadium: Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7; 2) Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3)
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku, gdy: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie; - nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn lezących po jego
stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Okres ważności wadium musi obejmować
okres związania ofertą.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia, w zakresie: 1) zmiany terminu realizacji umowy na skutek: a)
przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, b) wystąpienia siły wyższej,
rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, stany nadzwyczajne, zamknięcie
granic, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin jej realizacji, c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za zasadne, We wszystkich ww. przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności, 2) zmian osobowych: a) zmiana osób
odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, b) zmiana osób upoważnionych do kontaktów,
odpowiedzialny za realizację umowy w imieniu Wykonawcy/ Zamawiającego, 3) podwykonawców: a) w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, b) rezygnacji podwykonawcy, 4) pozostałych zmian: a)
w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje zmniejszenie wartości zamówienia), b) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy
zostanie pomniejszone, d) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy. e) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli
taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Wykonawca. 3. Wszystkie powyższe zmiany
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i montaż sprzętu informatycznego do pracowni biologicznej i komputerowej - ZPEW w Lwówku Śląskim, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i montaż sprzętu informatycznego do pracowni biologicznej i komputerowej - ZPEW w Lwówku Śląskim, szczegółowe
określenie zamawianego sprzętu zawarte jest w Załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39160000-1 , 30200000-1, 48000000-8, 38000000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa i montaż sprzętu do pracowni mechatroniki, elektrotechniki i elektroniki samochodowej w ZSET w Rakowicach Wielkich, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i montaż sprzętu do pracowni mechatroniki, elektrotechniki i elektroniki samochodowej w ZSET w Rakowicach Wielkich,
szczegółowe zestawienie sprzętu określone zostało w Załącznikiem nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39160000-1, 30200000-1, 48000000-8, 38000000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:
3 Nazwa:
Dostawa i montaż mebli do pracowni żywienia i usług gastronomicznych w ZSET w Rakowicach Wielkich, biologicznej i komputerowej w ZPEW w Lwówku Śląskim, pracowni mechatroniki,
elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz pracowni - technik żywienia i usług gastronomicznych w ZSET w Rakowicach Wielkich, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i montaż mebli do pracowni żywienia i usług gastronomicznych w ZSET w Rakowicach Wielkich, biologicznej i komputerowej w
ZPEW w Lwówku Śląskim, pracowni mechatroniki, elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz pracowni - technik żywienia i usług gastronomicznych w ZSET w Rakowicach Wielkich, szczegółowy wykaz
mebli zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39160000-1, 30200000-1, 48000000-8, 38000000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:
4 Nazwa:
Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej - ZPEW w Lwówku Śląskim, leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śl. komputerowej - ZPEW w Lwówku Śląskim, zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do SIWZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej - ZPEW w Lwówku Śląskim, leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śl. i
komputerowej - ZPEW w Lwówku Śląskim, szczegółowy wykaz określony został w Załączniku nr 4 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39160000-1, 30200000-1, 48000000-8, 38000000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa i montaż wyposażania do pracowni technik żywienia i usług gastronomicznych - ZSET w Rakowicach Wielkich zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i montaż wyposażania do pracowni technik żywienia i usług gastronomicznych - ZSET w Rakowicach Wielkich szczegółowy
wykaz określony jest w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39160000-1, 30200000-1, 48000000-8, 38000000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2017 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 903
12 października 2017 08:19 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 15:01 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 15:01 Dawid Kopeć - Usunięcie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)