Przetargi

Wykonanie robót budowlanych: dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 6.06.2017r.

W związku z realizacją projektu pt: „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.

Powiat Lwówecki ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych: Dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w ZSOiZ w Gryfowie Śl. – dokończenie robót budowlanych.

Zakres robót obejmuje między innymi: przebicie otworu drzwiowego, montaż drzwi, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne oraz elektryczne, zakres robót został określony w załączonym do zapytania przedmiarze robót .

I OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Do dnia 30.10.2017 II. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Oferta powinna zostać sporządzona według załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela firmy. Zamawiający wymaga złożenia oferty na całość zadania i nie dopuszcza ofert częściowych.

2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena wraz z podatkiem VAT. (Uwaga: Zamawiający przy wyborze oferty będzie oceniał cenę za całość zadania

3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

4. Podana w ofercie cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe kompletne, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego.

5. Rozliczenie nastąpi po odbiorze robót budowlanych przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6.Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie www.bip.powiatlwówecki.pl w zakładce przetargi.

8. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

9. Ofertę należy sporządzić według załączonego poniżej wzoru oferty (załącznika nr 2) i złożyć do dnia 14 września 2017r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski. Sekretariat czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać elektronicznie na adres e-mail:promocja@powiatlwowecki.pl

Osoba uprawniona do kontaktów: Dawid Kopeć Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji Tel. 75 7822149 e:mail: promocja@powiatlwowecki.pl fax. 75 7823654

ZAŁĄCZNIKI 1. Obmiar robót. 2. Wzór formularza ofertowego. 3. Wzór umowy

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2017 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 605
19 września 2017 12:20 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 11:42 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [przedmiar_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 11:30 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [umowa_wzor_zal_4_war_pogod_bez_prac_2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)