Przetargi

Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny wartości prawa własności nieruchomości - działki nr 165/1 o pow. 0,3307 ha położonej w obrębie I miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 7 września 2017 roku

OR.272.99.2017                                        

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PN. „Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny wartości prawa własności nieruchomości - działki nr 165/1  o pow. 0,3307 ha położonej w obrębie I miasta Lwówek Śląski zabudowanej budynkiem przychodni


Zamawiający:
Powiat Lwówecki

Adres do korespondencji:

ul. Szpitalna nr 4, 59-600 Lwówek Śląski,

tel. 75 782 28 94

Zaprasza do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na usługę pn.:

„Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny wartości prawa własności nieruchomości - działki nr 165/1 o pow. 0,3307 ha położonej w obrębie I miasta Lwówek Śląski zabudowanej budynkiem przychodni”,

zgodnie z załącznikiem nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego zamówienia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Ustalenie wartości prawa własności nieruchomości - działki nr 165/1 o pow. 0,3307 ha, zabudowanej budynkiem przychodni, położonej w obrębie 1 miasta Lwówek Śląski, będącej własnością Powiatu Lwóweckiego w związku z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia kredytu bankowego dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. W/w nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr  JG1S/00030260/5.

                        2. Informacje dotyczące zasad realizacji zamówienia:

 

2.1. Operat szacunkowy winien być sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny                          i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 ze zm.), wytycznymi dla rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania operatu szacunkowego nieruchomości proponowanych na przyjęcie lub stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BGK, a także Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny (PKZW) Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 

2.2. Wykonawca sporządza operat szacunkowy w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach w języku polskim. W operacie szacunkowym Wykonawca zobowiązany jest umieścić aktualną (tj. z widoczną na odbitkach datą wykonania zdjęć) kolorową dokumentację fotograficzną wycenianej nieruchomości (minimum cztery wydrukowane fotografie w wymiarach: 9 x 13 cm).

2.3.           Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do zgromadzenia dokumentacji niezbędnej do wykonania operatu.

2.4. Ceny podane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym będą stałe przez pełny okres realizacji umowy.

2.5. Wykonawca - w zakresie sporządzonego operatu szacunkowego - zobowiązany będzie do udzielania wyjaśnień ustnych i pisemnych dotyczących treści operatu.                    Z tytułu sporządzenia opinii czy pisemnych wyjaśnień Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

2.6. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone  w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia ofert.

2.7. Wykonawca musi posiadać (albo dysponować osobą posiadającą) uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości, o których mowa w art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także wpisaną do rejestru rzeczoznawców majątkowych.

2.8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12-miesieczną gwarancję na wykonany przedmiot umowy oraz co najmniej 12-miesieczną rękojmię za wady wykonanego przedmiotu umowy.

2.9. Wybrany Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do jego wykonania

 1. 3.                  Termin realizacji zamówienia:  14 dni od daty podpisania umowy.
 2. 4.                  Kryteria oceny ofert: 100% cena

        4.1. Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty) cenę ryczałtową (jako wartości: netto, podatku VAT i brutto).                 W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia, a także należne opłaty i podatki, w szczególności podatek od towarów i usług VAT.

4.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną brutto.

 1. Zasdy porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

5.1.           Wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający                                 i Wykonawcy przekazują: pisemnie lub faksem. W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień, wyjaśnień lub informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.2.           Dane adresowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim,                   ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, faks: 75 782 28 94.

5.3.           W przypadku składania ofert w postępowaniu dopuszczalną formą jest wyłącznie forma pisemna.

 

6. Forma, miejsce i termin złożenia ofert:

6.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie operatu szacunkowego z wyceny wartości prawa własności nieruchomości - działki nr 165/1 o pow. 0,3307 ha, zabudowanej budynkiem przychodni, położonej                       w obrębie I miasta Lwówek Śląski”.

6.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie Starosta Powiatowego w Lwówku Śląskim,
ul. Szpitalna nr 4, II piętro – sekretariat, w terminie do dnia 13 września 2017 roku.

6.3.O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

6.4.  Nie będą rozpatrywane oferty błędnie opisane a także te, które zostaną złożone albo wpłyną po w/w terminie.

6.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez  podania przyczyny.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert:

7.1.            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim.

7.2.            Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że wykonawca posiada doświadczenie i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie wynikającym z niżej wymienionych dokumentów :

8.1.            Wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty), w którym należy wykazać, wykonanie co najmniej pięciu operatów szacunkowych w zakresie szacowania wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych, sporządzonych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego lub państwowych jednostek organizacyjnych reprezentujących Skarb Państwa.

Do wykazu należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu (np. referencji) potwierdzającego, że wykazana usługa została wykonana należycie.

8.2.         Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty), w którym należy wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą, która będzie realizować przedmiot zamówienia, posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości, o których mowa w art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także wpisaną do rejestru rzeczoznawców majątkowych.

 1. Zasady wprowadzania zmian w postępowaniu:

Zamawiający może przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert dokonywać zmiany w prowadzonym postępowaniu, w tym w szczególności w: opisie przedmiotu zamówienia, terminach realizacji zamówienia, opisie warunków udziału            w postępowaniu, kryteriach oceny ofert oraz terminach składania ofert - informując   o wprowadzonych zmianach w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lwóweckiego.

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym między stronami (Zamawiającym                   i Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza).

Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.

 1. Informacje dotyczące procedury:

W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający zastrzega możliwość:

11.1.          Występowania do Wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych ofert - przy czym niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu i odrzucenie oferty.

11.2.          Poprawiania w ofertach omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, polegających na niegodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty - przy czym Wykonawca może nie wyrazić zgody na dokonaną przez Zamawiającego korektę i wówczas taka oferta podlega odrzuceniu.

11.3.          Badania czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11.4.          Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną - w przypadku, gdy najniższa zaoferowana cena będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jeśli, Wykonawca który złożył ofertę z najniższą ceną, odmówi udziału                                    w negocjacjach, Zamawiający będzie uprawniony przystąpić do negocjacji cenowych     z innymi Wykonawcami (każdorazowo o wyborze Wykonawcy zaproszonego do negocjacji zadecyduje wysokość zaoferowanej ceny).

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
  1. Projekt umowy
  2. Wykaz wykonanych usług
  3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
  4. Oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego.
 1. Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania operatu szacunkowego nieruchomości proponowanych na przyjęcie lub stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BGK

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2017 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 592
19 września 2017 12:33 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [inf_o_wynikach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 10:54 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_oswiadczenie_rzeczoznawcy_majatkowego.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 10:54 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_wytyczne_dla_rzeczoznawcow_w_zakresie_sporzadzenia_ope ratu_szacunkowych.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)