Przetargi

wykonanie prac remontowych wraz z zakupem niezbędnych materiałów do wykonania tych prac

                                                                                             Nielestno, dnia 09.10.2017r.

Znak sprawy ZO/07/10/2017r.

                                    ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający : Powiat Lwówecki ; ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski ,

NIP 616-14-10-172

Adres do Korespondencji  : Dom Pomocy Społecznej, Nielestno17, 59-610 Wleń

  e-mail : danutadps@op.pl

Tel. 757136402, Fax 757136342.

2. Tryb udzielenia zamówienia : na podstawie art. 4 pkt.8 stawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (DZ.U.2015r. poz.2164 tekst jednolity) zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr.1/2017r. Dyrektora DPS z dnia 02.01.2017r. tj. Regulamin udzielania zamówień publicznych , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30.000 euro. 

Zaprasza do złożenia ofert na :

2. Przedmiotem  zamówienia: jest wykonanie prac remontowych wraz z zakupem niezbędnych  materiałów do  wykonania tych prac.

Kompletny zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac budowlanych:

1)  Kod CPV : 45442100-8 Roboty malarskie

Roboty malarskie w świetlicach –dużej i małej, jadalni w korytarzach i klatkach schodowych.

2)  Kod CPV : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Roboty dachowe –Wymiana pokrycia daszku nad balkonami drewnianymi .

3) Kod PCV : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

- Remont uszkodzonej posadzki na balkonie  nad werandą .

3. Zamawiający wymaga,  aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem , dokumentacją , sztuką budowlaną oraz warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1) Podczas realizacji zadania budynek będzie czynny. Wszelkie prace uciążliwe dla użytkowników należy na bieżąco uzgodnić z Zamawiającym.

2) Obowiązkiem Wykonawcy będzie  zabezpieczenie na swój koszt wszystkich powierzchni i wyposażenia które może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia prac. Jeżeli Wykonawca spowoduje jakiekolwiek szkody, usunie  je na własny koszt lub w przypadku odmowy usunięcia w terminie 30 dni od wezwania Zamawiającego, Zamawiający kosztem obciąży Wykonawcę .

4.Wykonawca jest zobowiązany wykonać i przedłożyć  kosztorys ofertowy z opisem zastosowanych materiałów  na podstawie przedmiaru Zamawiającego wraz z ofertą .

Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem ,a robotami wykonanymi w rzeczywistości.

1. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca obowiązany jest przedstawić  proponowane przez niego wzorniki kolorów Dyrektorowi Domu.

5. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wynosiła minimum 36 miesięcy , licząc od daty odbioru wykonania robót. Uwaga : okres gwarancji stanowi kryterium oceny . 

6. Zamawiający zleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko ,wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

7.Termin realizacji zamówienia : 45 dni od dnia podpisania umowy.

8.Termin rozpoczęcia realizacji umowy : 7 dni od podpisania umowy .

9.Termin związania z ofertą : 30 dni licząc od  upływu składania ofert.

10. Miejsce i termin złożenia oferty :

1)  Wykonawca listownie lub osobiście ,składa ofertę na wyznaczonym przez Zamawiającego formularzu , w zamkniętych kopertach na adres :

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie 17, 59-610 Wleń

z dopiskiem na kopercie zawierającej dane oferenta „Oferta na prace remontowe „ nie otwierać przed dniem :  20.10.2017r. do godz.  11:00. ( liczy się data wpływu dokumentów do Zamawiającego.

11. Termin otwarcia ofert :

Oferty zostaną otwarte w dniu 20.10.2017r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego gabinet dyrektora.

12. Warunki płatność określa umowa z Wykonawcą stanowiąca załącznik nr 4

13. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień dotyczących postępowania  : Danuta Nowosielska –tel 757136402 mail danuta.dps@op.pl

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia istotnych warunków zamówienia w godz. 7:00 do 15 :00 w dni robocze.

14. Kryterium oceny ofert i opis sposobu obliczenia ceny :

1) Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym (załącznik nr 1), należy przedstawić cenę netto , podatek Vat, i cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.

4) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryterium :

                                      Cena : 90 %  

                                      Gwarancja : 10%

6)Sposób wyliczenia punktów :                                                                                                           Kryterium cena = najniższa cena oferowana cena/cena oferty badanej ٭90

Kryterium gwarancja = zaoferowanie minimum 36 miesięcy gwarancji -5 pkt; 48 miesięcy gwarancji -8 pkt; 60 miesięcy i więcej  gwarancji -10 pkt. Okres gwarancji powyżej 60 miesięcy nie będzie punktowany

7) Sposób obliczenia oferty ; Punkty z poszczególnych kryteriów ulegają  sumowaniu.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największa ilość punktów.

8) W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów kryterium rozstrzygające najniższa cena brutto.

 15.Warunki wykluczenia :

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się powiązania między  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a wykonawcą, polegająca w szczególności na :

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki osobowej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnienie

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.

Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku dokonywana będzie w oparciu o złożenie przez Wykonawców niniejszego postępowania oświadczenia (zał.nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego),według formuły spełnia-nie spełnia   

16. Warunki działu w postępowaniu :

1) Wykonawca winien spełnić następujące wymagania : posiadania  uprawnień  do wykonywania działalności, posiadania wiedzy i doświadczenia , posiadać odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia a w szczególności :

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania  zamówienia , a w szczególności Zamawiający  żąda ,aby Wykonawca dysponował co najmniej osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom  Państw Europejskiego obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej , z zastrzeżeniem art. 12, innych przepisów ustawy Praw budowlanych (tekst jedn.Dz.U.2006r. nr 156,poz.118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych państw członkowskich Europejskiej ( Dz. z 2008r.nr 63.poz394).

3. Dodatkowo do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga : dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień należy  dostarczyć przed podpisaniem umowy.

Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku dokonywana będzie w oparciu o złożenie przez Wykonawców niniejszego postępowania oświadczenia (zał. nr 2 ) ,według formuły spełnia-nie spełnia .

17. Sposób przygotowania oferty :

1) Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się  dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

2) Wykonawca przygotuje  i przedstawi swoją ofertę zgodnie z wymogami zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

3. Załączone przez Wykonawcę  do oferty oświadczenia muszą swoją treścią być zgodne z zaproponowanymi przez Zamawiającego wzorami tychże oświadczeń będących  załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę do niniejszego postępowania.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych.

7. Oferta nie powinna  zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualnie poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej osób podpisujących ofertę.

8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana(podpis i pieczątka ) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

9. Składana oferta wraz z załącznikami w postaci oświadczeń powinna być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę  za zgodność z oryginałem.

10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie .

11. Koszty przygotowania ofert ponosi Wykonawca.

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki , modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem do składania ofert.

13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. odpowiednio oznakowana z dopiskiem „Zmiana „.

14.Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia-według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian ,poprawek, modyfikacji i uzupełnień-z dopiskiem „WYCOFANE”.

15. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

16.Oferty oznaczone napisem „ZMIENIONE „ będą otwierane w pierwszej kolejności.

17.Oferty wycofane nie  będą otwierane.

18.Dokumenty , jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty :

1. Zamawiający wymaga , aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty :

٭ Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz  cenowo-ofertowy według załączonego wzoru zał. nr 1,

٭  Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy z opisem zastosowanych materiałów,

٭  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału zał. nr 2,

٭   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

٭  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 3.

2. Przed podpisaniem umowy należy dodatkowo dostarczyć :

٭  Dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych zgodnie z zapisem pkt. 15 zapytania ofertowego lub kierownika budowy.

19. Informacje o formalnościach :

٭  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania ,

٭  Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy , ale nie później niż w terminie związania ofertą ,

٭  Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych,

٭  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

٭  W sprawach nieuregulowanych  zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

20. Zawarcie umowy : Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w załączniku nr 4 z Wykonawcą ,którego złoży najkorzystniejszą cenę.

21. Unieważnienie postępowania : Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się obowiązujące Przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki  : 

1. Formularz cenowo-ofertowy zał. nr 1,

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2,

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 3,

4. Wzór umowy zał. nr 4,

5. Przedmiar Robót

                                                                           Dyrektor :

                                                                   (-) Bożena Gubicz

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2017 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 454
23 października 2017 12:48 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 12:28 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 12:27 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [zal_5__przedmiar_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)