Przetargi

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

Zaproszenie do składania ofert na


„zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego”
 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Lwówecki
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie Zarządzenia Nr OR.33.2015 Starosty Lwóweckiego z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2017 roku na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.   

 2.      Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a)              Samochód osobowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017  roku kompletny i wolny od wady fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych).

b)             Samochód osobowy musi spełniać wymagania normy emisji spalin EURO 5.

c)              Samochód osobowy musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z przepisami Rozdziału 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami).

d)            Samochód osobowy stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dlatego typu samochodów.

e)              Zamawiający nie wymaga, aby samochód był objęty ubezpieczeniem komunikacyjnym.

f)               Samochód osobowy oprócz homologacji musi posiadać: instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.

g)             Na wyposażeniu samochodu powinien być komplet opon zimowych i letnich.

h)      Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

i)                 Gwarancja wymagana przez Zamawiającego :

-          co najmniej 24 miesiące lub limit co najmniej 100000 kilometrów na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu, bez wyłączeń – obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne,

-          co najmniej 36 miesięcy na powłoki lakiernicze,

-          co najmniej 96 miesięcy  na perforację nadwozia.

i)   Okres gwarancji liczony jest od  dnia podpisania bez  zastrzeżeń protokołu  odbioru  samochodu osobowego przez obydwie strony postępowania.

j)  Serwis gwarancyjny nie dalej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.

Termin.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 27.12.2017r. Płatność nastąpi do 29.12.2017r.

 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Dawid Kopeć tel. 75 782 2149 , faks 75 782 36 54

e-mail: promocja@powiatlwowecki.pl

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
2. Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy|
ul. Szpitalnej 4, 59 - 600 Lwówek Śl. w zamkniętych kopertach z następującym oznaczeniem: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego”

3. Termin składania ofert upływa   28.11.2017 r. o godz. 12.00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 28.11.2017r. godzina 12:00. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

5. Oferty niekompletne lub złożone w innej formie niż wymagana forma określona w zaproszeniu do składania ofert lub złożone po terminie składania ofert zostaną uznane przez Zamawiającego za nieważne.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia wymaganych dokumentów.

8. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty przez Wykonawcę.

Okres gwarancji:

Minimalny okres gwarancji:

- 24 miesiące na podzespoły mechaniczne i silnik od daty zakupu;
- 36 miesięcy na powłokę lakierniczą od daty zakupu,
- 96 miesięcy na perforację nadwozia od daty zakupu,

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2017 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 571
29 listopada 2017 13:43 (Dawid Kopeć) - Dodanie załącznika [info_o_wynikach_28112017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 12:55 (Dawid Kopeć) - Dodanie załącznika [zmiana_opisu_przedmiotu_zamowienia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 09:34 (Dawid Kopeć) - Dodanie załącznika [odpwowiedzi_na_pytania_sam_osobowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany