Przetargi

Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, 14.12.2017r. 

ZAPYTANIE   OFERTOWE

dla zamówienia publicznego

o wartości poniżej 30 000 euro:

  

Powiat  Lwówecki  działając zgodnie z  art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U.z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) zaprasza   do złożenia oferty na Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych     na terenie Powiatu Lwóweckiego  do prosektorium położonego na terenie Powiatu Lwóweckiego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020r., na wniosek właściwego organu (prokuratury, policji) celem ustalenia przyczyny zgonu.

I.                   ZAMAWIAJĄCY

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa: Powiat Lwówecki w Lwówku Śląskim

Adres :ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śl.

Kontakt: Anna Kuligowska  nr telefonu 75 782 36 52

Numer faksu 75 782 36 54

Adres e-mail a.kuligowska@powiatlwowecki.pl

Strona internetowa http://www.bip.powiatlwowecki.pl

Godziny urzędowania:

 poniedziałek 8:00 do 16:00. wtorek piątek 7:30 do 15:30

Termin składania ofert:    20  grudnia 2017 r.

 

Zapraszam do złożenia oferty na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Lwóweckiego do prosektorium położonego na terenie Powiatu Lwóweckiego w oparciu o art. 66 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.459 z późn. zm.)

 

II.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu i sposobu realizacji usługi przewozu zwłok zawierają załącznik nr 1 i załącznik nr 3.

 

III.             TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Realizację zadania należy rozpocząć w terminie od dnia 0l stycznia 2018 r.

Termin realizacji zadania upływa z dniem 31 grudnia 2020  r.

IV.              OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć, w zamkniętej kopercie  z następującym oznaczeniem             „Oferta na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Lwóweckiego” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, 59-600 Lwówek Śl., ul. Szpitalna 4 do dnia 20 grudnia 2017 r. do godz.  1500.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  1. opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr l),
  2. oświadczenie wynikające z postanowienia  art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (załącznik nr 2),
  3. parafowany wzór umowy – istotne postanowienia umowy (załącznik nr 3)

                        oraz

4. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany,

5. zezwolenie z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na prowadzenie przewozu zwłok.

V.                 OCENA OFERT

 1. Podstawą wyboru oferty jest cena brutto za 1 przewóz.
 2. W przypadku różnicy w cenach przewozu zwłok z poszczególnych miejscowości
 • ocenie podlegała będzie średnia cena za I przewóz (suma kwot za przewozy ze wszystkich miejscowości dzielona przez 5).
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

 w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

VII.           DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Anna Kuligowska - tel. 75 782 36 52, faks 75 782 36 54, e-mail: a.kuligowska@powiatlwowecki.pl

VIII.        Załączniki

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1
 2. Oświadczenie załącznik nr 2
 3. Wzór umowy załącznik nr 3
 4. Wzór formularza ofertowego

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2017 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 403
14 grudnia 2017 13:10 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wzor_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2017 13:10 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [umowa_wzor_zal_3.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2017 13:09 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [oswiadczenie_zal_2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)