Przetargi

Roboty budowlane w zakresie dostosowania pracowni szkolnej sieci komputerowych oraz diagnostyki i napraw UTK ZSOiZ w Lwówku Śląskim oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

Lwówek Śląski, dnia 25.01.2018r. 

W związku z realizacją projektu pt: „Dobry zawód twoją szansą – poprawa warunków nauczania w szkołach zawodowych powiatów lwóweckiego  i bolesławieckiego”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.

Powiat Lwówecki 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

dostosowania pracowni szkolnej sieci komputerowych oraz diagnostyki i napraw UTK ZSOiZ w Lwówku Śląskim oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim .

Zakres robót obejmuje między innymi:

 1. Część I: W pracowni sieci komputerowych oraz diagnostyki i naprawy UTK
  w ZSOiZ w Lwówku Śląskim: wymiana wykładziny podłogowej, wymiana drzwi wejściowych do sali, wymiana instalacji elektrycznej zasilania oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego sieci komputerowej  (element zawiera wartość okablowania i gniazd bez tablicy rozdzielczej i WLZ do tablicy głównej szkoły), zakup i montaż rolet materiałowych w kasecie przyciemniające 1500x2600 mm (4 szt), malowanie pomieszczenia. Szczegółowy zakres robót wynika z zał. nr 1.1.  - Przedmiar robót  dostosowania pracowni szkolnej sieci komputerowych oraz diagnostyki i napraw UTK ZSOiZ w Lwówku Śląskim.
 2. Część II: W Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety tj. : wyburzenia – wyburzenia całkowite ścianek działowych wg rzutu pomieszczeń, wykonanie w istniejącej ścianie konstrukcyjnej wnęki na głębokość około 15 cm w celu zapewnienia odpowiednich wymiarów pomieszczenia. Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych. Stolarka drzwiowa – projektuje się wymianę istniejących drzwi wewnętrznych do toalet na drzwi 90/200 w ościeżnicach regulowanych, ze szczeliną wentylacyjną. Wykończenie ścian – do wysokości 210 cm wykończona okładziną z płytek gres o wymiarach min 30/30 cm; powyżej malowane farbami zmywalnymi; Posadzki płytki gres min 30/30 cm; Wentylacja – grawitacyjna, nawiew poprzez nowe nawiewniki higrosterowane, które mają być zamontowane w ramie istniejących okien, wywiew przez istniejące kanały wentylacyjne w kominie, na wylocie przewodu wentylacyjnego należy zamontować wentylator wspomagający wywiew o przedłużonym czasie działania, zsynchronizowanych z oświetleniem toalety. Armatura sanitarna – zaprojektowano toalety dla niepełnosprawnych, które należy wyposażyć w armaturę sanitarną i baterie dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z odpowiednimi poręczami i pochwytami. Wyposażenie toalet podstawowe: umywalka, miska ustępowa wisząca na stelażu, deska wolno opadająca, lustro z półką, grzejnik istniejący. Szczegółowy zakres robót wynika z zał. nr  1.2 Przedmiar robót wraz z rysunkiem dostosowania dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW  w Lwówku Śląskim.

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania urządzeń, materiałów i wyrobów dla nich równoważnych o niezgorszych parametrach.

Równoważność będzie oceniana w odniesie do parametru mocy urządzeń, uzyskanego efektu docelowego zastosowania danego materiału. 

Za równoważne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ±5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie w projektowanej lokalizacji. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma
w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.

I  OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

60 dni od dnia podpisania umowy.

II.  ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych , ofertę można złożyć  na część I albo część II lub na wszystkie.

 1. Oferta powinna zostać sporządzona według załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela firmy. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe. 2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena wraz z podatkiem VAT.
 2. Każda z Części będzie oceniana osobno wg kryterium najniższa cena.
 3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
 4. Podana w ofercie cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe kompletne, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego.
 5. Rozliczenie nastąpi po odbiorze robót budowlanych przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 6. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 7. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie www.bip.powiatlwówecki.pl w zakładce przetargi.
 8. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
 9. Ofertę należy sporządzić według załączonego poniżej wzoru oferty (załącznika nr 2)
  i złożyć do dnia 9 lutego 2018r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski. Sekretariat czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.
 10. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 15.02.2018r.
 11. O wynikach postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni elektronicznie.  

III. Wymogi jakie musi spełnić wykonawca:

1)      W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

a)                  Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa.

b)                  Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert:

-         wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia podobne, tj. polegające na remoncie w zakresie ogólnobudowlanym budynku  o wartości  robót nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) za każdą robotę.

Osoba uprawniona do kontaktów:

Dawid Kopeć Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji

Tel. 75 7822149

e:mail: promocja@powiatlwowecki.pl

fax. 75 7823654

 ……………………………

                                                                                                                    (podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ZAŁĄCZNIKI

 1. Przedmiary robót.

1.1.Przedmiar robót  dostosowania pracowni szkolnej sieci komputerowych oraz diagnostyki i napraw UTK ZSOiZ w Lwówku Śląskim

1.2.Przedmiar robót wraz z rysunkiem dostosowania dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW  w Lwówku Śląskim

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Wykaz osób
 3. Wykaz robót budowlanych
 4. Wzór umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 656
20 lipca 2018 12:48 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2018 11:36 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2018 09:52 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [zal_12_lazienka_dla_ns_zpew_ls_parkowa_9_w2_pr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)